Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2017-06-05 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym:

DBFO/DPAiA/7190/2017 z dnia 25 maja 2017 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Nowa System Mirosław Białobrzeski, ul. Wyszyńskiego 15A/89, 87-100 Toruń

Wynik Postępowania


2017-05-25 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/7190/2017

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakup licencji dla 1 stanowiska i zakup przedłużenia licencji dla 44 stanowisk na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite na okres 24 miesięcy – potwierdzonego wydaniem stosownego certyfikatu.

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Ofertę należy złożyć według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Podpisy osób potwierdzających bądź zatwierdzających treść oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone czytelną, imienną pieczątką osoby podpisującej.
 5. Ofertę należy dostarczyć:
  1. na adres meilowy: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl
  2. pocztą – na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa,
  3. lub osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502

do dnia  02 .06. 2017 do godz. 1500

 1. Wykonawca akceptuje treść umowy -  załącznik Nr 2, oświadczeniem na otrzymanym wzorze umowy .
 2. Zamawiający wymaga , aby do umowy dołączyć kopię aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy tj. z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 3. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Zapytanie ofertowe

Osoby do kontaktu: Anna Polarczyk - tel. 519 516 293 i  Rafał Michalski -  tel. 519 516 292.


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy