Deklaracja dostępności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oswiaty Ursynów m. st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Michalski, rmichalski[at]edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 277 51 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek: Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61.
 • Do budynku prowadzą 3 wejścia od al. KEN 61, ul. Indiry Gandhi oraz parkingu po drugiej stronie budynku patrząć od al. KEN.
 • Budynek jest usytuowany na poziomie gruntu – nie ma bariery architektonicznej w postaci schodów.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Drzwi do budynku ratusza zarówno od ulicy Al. Komisji Edukacji Narodowej jak i od parkingu rozsuwają się automatycznie. Ponadto drzwi te mają nalepki na elementach szklanych, aby osoby słabowidzące mogły je w porę zauważyć.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Budynek wyposażony jest w wygodne i przestronne windy. Windy wyposażone są w panel z wypukłymi przyciskami – o właściwym oznakowaniu oraz sygnalizacją głosową.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3,4,5.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku na parterze oraz pierwszym piętrze (WOM) znajdują się tablice informacyjne z oznaczeniami w alfabecie brajla.
 • Wysokość stanowisk obsługi mieszkańców jest obniżona i przez to dostępna dla wszystkich. Osoby słabowidzące dobrze czują się w naszym ratuszu ponieważ numerki nad stanowiskami są duże, kontrastowe i dobrze widoczne. Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość załatwienia wszystkich spraw w dziale obsługi mieszkańców na parterze w pierwszym od holu stanowisku. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu korzystają z pomocy tłumacza języka migowego w osobnym do tego celu przeznaczonym pokoju.

 • ©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy