Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych – RODO),  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. informujemy, że:

 

1) Administratorem podanych danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, Al. KEN 61, 02-777 Warszawa, tel. 22/2775100, email: dbfounw@eduwarszawa.pl

W stosunku do danych powierzonych do przetwarzania przez jednostki obsługiwane (w zakresie określonym w statucie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy) Administratorami tych danych są poszczególne jednostki.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez email: iod.dbfounw@eduwarszawa.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”;

3) Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) m.in. w zw. z ustawami o finansach publicznych, rachunkowości, ordynacji  podatkowej, prawo zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, dostępie  do informacji  publicznej,  narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach, pracownikach samorządowych, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kodeksem pracy;

Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu wykonania umowy, której jesteście stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy może przetwarzać dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez jednostkę w sytuacji ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

Administrator przetwarza też dane osobowe w związku z udzieloną mu zgodą przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celach wskazanych w tej zgodzie;

4) Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być uprawnione na mocy stosownych umów (w tym powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmioty świadczące na rzecz Administratora m.in. usługi archiwizacyjne i brakowania, finansowo-księgowe (dostawca oprogramowania);

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów, do jakich zostały zebrane a następnie przechowywane przez  czas określony w przepisach, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.); 

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do czasu realizacji celu wskazanego w tej zgodzie lub do czasu odwołania zgody przez osobę, która ją Administratorowi udzieliła.

8) W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

- prawo do sprzeciwu, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania, gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem lub dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane,

- prawo wycofania udzielonej wcześniej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo wniesienia  skargi do  Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;

10) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

11) Jeśli przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, podanie tych danych jest obowiązkowe a zakres danych wynika z przepisów.

W sytuacji, gdy dane przetwarzane są w celu wykonania Umowy, podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia i wykonania Umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie tych danych ma charakter dobrowolny i uznaniowy.

 

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy