Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2016-10-24 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: DBFO/DPAiA/12516/2016 z dnia 07 Października 2016 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Primar-IT Grzegorz Pałczyński, ul. Meksykańska 6 lok.101, 03-948 Warszawa

Wynik Postępowania


2016-10-07 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/12516/2016

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów M. St. Warszawy – Al. KEN 61, 02-777 Warszawa, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, innego sprzętu oraz oprogramowania.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 pod nazwą „Opis przedmiotu zamówienia”

 

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE:

 1. pełna dokumentacja sprzętu (dokumentacje sprzętu, nośniki ze sterownikami itp.),
 2. przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt Wykonawcy – dostawa jednorazowa do siedziby Zamawiającego,
 3. dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z  zał. Nr 2 – Formularz Oferty i zał. Nr 2a – Szczegółowy Formularz Cenowy.
 2. Podpisy osoby/osób zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone imienną pieczątką osoby/osób podpisujących.
 3. Do Oferty należy dołączyć parafowany i podpisany wzór umowy – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego z oświadczeniem na ostatniej stronie Umowy: „akceptuje treść umowy”.
 4. Oryginał lub Kopię aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy, tj. z datą wystawienia nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty;

Termin i miejsce składnia ofert:

Ofertę należy dostarczyć do dnia 17.10.2016 r. do godz.15,30 w następujący sposób:

 1. osobiście - w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzętu komputerowego. Nie otwierać przed 17.10.2016 przed godz. 15,30”, na adres: Al.KEN 61, 02-777 Warszawa piętro V, pokój 502 - sekretariat
 1. za pośrednictwem poczty -  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzętu komputerowego. Nie otwierać przed 17.10.2016 przed godz. 15,30”, na adres:  Al. KEN 61, 02-777 Warszawa
 1. drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

 

Sposób porozumiewania się

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu.

Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 11.10.2016 do godz. 14,30

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Polarczyk – tel.: 519 516 293 lub 22  443 74 71 od 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku .

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Najniższa cena  - 100%

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umów na dostarczenie sprzętu opisanego w niniejszym zapytaniu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania wyboru oferty.

Tryb ogłoszenia wyników postępowania

Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie www.dbfo.Ursynow.pl informację o wyborze oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 1
 2. Formularz ofertowy – Zał. Nr 2
 3. Formularz cenowy – szczegółowy – Zał. Nr 2a
 4. Wzór umowy – Zał. Nr 3
 5. Protokół dostawy sprzętu
 6. Protokół odbioru sprzętu
 7. Zapytanie ofertowe

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy