Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2019-02-01 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 23 stycznia br. („ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PAPIERU DO DRUKAREK i KOPIAREK”). W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Compset Piotr Janiszewski i Wspólnicy S.J.
ul. Górczewska 228/83
01-460 Warszawa


2019-01-23 | Zapytanie ofertowe 1/DBFO/Z.O./2019

Zapytanie Ofertowe 1/DBFO/Z.O./2019

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów zaprasza do złożenia oferty na:

„ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PAPIERU DO DRUKAREK i KOPIAREK”

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym w imieniu innych Zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp, jest jednostka miejska:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61.
 

Tryb udzielenia zamówienia

1)         Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa papieru do drukarek i  kserokopiarek.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz ilości i rodzaju zamawianego papieru w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
  4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy.
  5. Przedmiot zamówienia zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30197630-1 Papier do drukowania

 

Termin wykonania zamówienia

Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy do 16 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

 

Warunki udziału w postępowaniu w formie Zapytania Ofertowego

 

1)   O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, - 3 zamówienia obejmujące dostawę papieru do drukowania – o wartości nie mniejszej niż 15 000, 00 zł brutto. Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie dostawę realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy).

                 

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami

1)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną.

2)  Zamawiający i Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, musi na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania oraz czytelność przesłanego dokumentu.

3)  Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie w Zapytaniu Ofertowym warunków zamówienia wpłynął do siedziby Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4)  Treść pytań i odpowiedzi zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści je na stronie internetowej http://www.dbfo.ursynow.pl/.

5)  Osoba po stronie zamawiającego uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Paweł Pachołowski e-mail: ppacholowski@edu.um.warszawa.pl, Marta Ostasz e-mail: mostasz@edu.um.warszawa.pl tel. 22/277-51-07

Miejsce oraz termin składania ofert

1)   Oferty należy składać w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.  st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 502 (sekretariat) do dnia 29.01.2019 r. do godz. 15:00.

2)   Oferty złożone po w/w terminie będą niezwłocznie zwrócone.

Załączniki:


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy