Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-10-11 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym nr DBFO/DPAiA/13912/2018 z dnia 01 Października br.
W jego wyniku nie wybrano żadnej oferty:


2018-10-03 | Wyjaśnienie

Wyjaśnienia do prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie


2018-10-01 | Zapytanie Ofertowe DBFO/DPAiA/13912/2018

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów zaprasza do złożenia oferty na: 

„Dostawa drukarek termiczno-transferowa do etykiet wraz z taśmą laminowaną na rzecz jednostek budżetowych Miasta Stołecznego Warszawy”

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym w imieniu innych Zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 Ustawy P. z. p., jest jednostka miejska:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy – 02-777 Warszawa, Al. KEN 61. będzie realizowało zamówienie na rzecz 42 jednostek budżetowych: placówek oświatowych m.st. Warszawy z Dzielnicy Warszawa Ursynów, wykazanych w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 r.)

3. Opis przedmiotu zamówienia

a) Drukarka termiczno-transferowa do etykiet - sztuk 42 wraz z materiałem eksploatacyjnym do tej drukarki (taśma laminowana) - drukarka kompatybilna z kolektorem/terminalem danych Cipherlab RS30 LD

Minimalne wymogi i parametry techniczne drukarki

 • możliwość podłączenia dokomputera PC
 • kolor obudowy: dowolny
 • obsługiwany język: polski
 • kaseta na taśmy 24 mm czarny druk/białe tło, samoprzylepne w zestawie
 • Obsługiwana szerokość taśmy:
 • maksymalna wysokość druku 18,1 mm
 • odcinarka pełna, automatyczna
 • interface USB 2.0 (Mini-B)
 • kompatybilna z Windows 7, Windows 8, Windows Vista
 • druk pionowy
 • rozdzielczość 180 dpi
 • obsługa wszystkich zainstalowanych czcionek z możliwością formatowania (pogrubienie, odwrócenie, kursywa, normalna, cień, jasność cienia, otoczenie)
 • drukowanie lustrzanego odbicia
 • obsługa formatów DIB, GIF, ICO, JPG, TIFF, WMF
 • źródła zasilania: zasilacz AC, baterie alkaiczne AA lub akumulatorki Ni-MH
 • z zasilaczem sieciowym i przewodem zasilającym zasilacza oraz kablem USB w zestawie
 • gwarancja minimum 24 miesiące

b) Taśma do drukarki etykiet – szt. 84

Wymogi i parametry techniczne etykiet

 • z super mocnym klejem
 • szerokość 24 mm
 • długość 8 m
 • druk czarny
 • tło białe
 • 200 szt. w rolce

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty

 • Ofertę należy złożyć zgodnie zzał. Nr 2 – Formularz Oferty wraz Zał. Nr 2a – Szczegółowy Formularz Cenowy.
 • Podpisy osoby/osób zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone imienną pieczątką osoby/osób podpisujących.
 • Do Oferty należy dołączyć parafowany wzór Umowy – Zał. Nr 3  do Zapytania Ofertowego z oświadczeniem na ostatniej stronie Umowy: „akceptuje treść umowy”.
 • Oryginał lub Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy, tj. z datą wystawienia nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty;

 

5. Termin wykonania zamówienia

 1. Ustala się zgodnie z warunkami umowy;
 2. Podstawą realizacji dostawy będzie umowa.

 

6. Termin i miejsce składnia ofert:

Ofertę należy dostarczyć do dnia 08.10. 2018 r. do godz.15,30 w następujący sposób:

 • osobiście - w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzętu komputerowy. Nie otwierać przed 08.10.2018 przed godz. 15,30”, na adres: Al.KEN 61, 02-777 Warszawa piętro V, pokój 502 - sekretariat
 • za pośrednictwem poczty - w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzętu komputerowego. Nie otwierać przed 08.10.2018 przed godz. 15,30”, na adres:  Al. KEN 61, 02-777 Warszawa

 

7. Sposób porozumiewania się

 

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu.

Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 03.10.2018 do godz. 14,30

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Polarczyk – tel.: 519 516 293 lub 22  443 74 71 od 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku .

 

9. Klauzula Informacyjna dla Oferentów o przetwarzaniu danych osobowych Załącznik Nr 4

 

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – wykaz placówek
 2. Formularz ofertowy – Zał. Nr 2
 3. Formularz cenowy – szczegółowy – Zał. Nr 2a
 4. Wzór umowy – Zał. Nr 3
 5. Wzór zał. od Nr 1/.. do 1/…
 6. Klauzula Informacyjna dla Oferentów o przetwarzaniu danych osobowych- Zał. Nr 4
 7. Protokół dostawy sprzętu
 8. Protoków odbioru sprzętu
 9. Zapytanie ofertowe

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy