Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-07-16 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym nr DBFO/DPAiA/9942/2018 z dnia 4 lipca br.
W jego wyniku nie wybrano żadnej oferty:


2018-07-10 | Wyjaśnienie 2

Wyjaśnienia do prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie 2


2018-07-09 | Wyjaśnienie

Wyjaśnienia do prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie


2018-07-04 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/9942/2018

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów zaprasza do złożenia oferty na: 

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, innego sprzętu oraz oprogramowania.

 

 1. Zamawiający i adres Zamawiającego:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów M. St. Warszawy – Al. KEN 61, 02-777 Warszawa,

 

 1. Tryb udzielania zamówienia publicznego: postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania Ofertowego (w dalszej części określone jako: Z.O.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, innego sprzętu oraz oprogramowania”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawierający wykaz ilości i rodzaju zamawianego sprzętu, zawiera załącznik nr 1 – „Opis zamówienia” - do Zapytania Ofertowego.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 - Wzór Umowy - do Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1, 30237000-9; 30140000-2, 48700000-5

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z  zał. Nr 2 – Formularz Oferty i Zał. Nr 2a – Szczegółowy Formularz Cenowy.
 2. Podpisy osoby/osób zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone imienną pieczątką osoby/osób podpisujących.
 3. Do Oferty należy dołączyć parafowany i podpisany wzór umowy – Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego z oświadczeniem na ostatniej stronie Umowy: „akceptuje treść umowy”.
 4. Oryginał lub Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnych  dokumentów rejestrowych Wykonawcy, tj. z datą wystawienia nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty;

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 1. Ustala się zgodnie z warunkami umowy
 2. Podstawą realizacji dostawy będzie umowa.

 

 1. Termin i miejsce składnia ofert:

Ofertę należy dostarczyć do dnia 12.07.2018 r. do godz.15,30 w następujący sposób:

 1. osobiście - w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzętu komputerowy. Nie otwierać przed 12.07.2018 przed godz. 15,30”, na adres: Al.KEN 61, 02-777 Warszawa piętro V, pokój 502 - sekretariat
 1. za pośrednictwem poczty -  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzętu komputerowego. Nie otwierać przed 12.07.2018 przed godz. 15,30”, na adres:  Al. KEN 61, 02-777 Warszawa
 1. drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

 

 1. Sposób porozumiewania się

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu.

Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 09.07.2018 do godz. 14,30

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Polarczyk – tel.: 519 516 293 lub 22  443 74 71 od 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku .

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Najniższa cena  - 100%

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE:

 1. pełna dokumentacja sprzętu (dokumentacje sprzętu, nośniki ze sterownikami itp.),
 2. przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt Wykonawcy – dostawa jednorazowa do siedziby Zamawiającego,
 3. dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umów na dostarczenie sprzętu opisanego w niniejszym zapytaniu w terminie nie dłuższym niż  7 dni kalendarzowych od daty dokonania wyboru oferty.

Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na swojej stronie www.dbfo.Ursynow.pl informację o wyborze oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

 1. Klauzula Informacyjna dla Oferentów o przetwarzaniu danych osobowych: Załącznik Nr 4

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 1
 2. Formularz ofertowy – Zał. Nr 2
 3. Formularz cenowy – szczegółowy – Zał. Nr 2a
 4. Wzór umowy – Zał. Nr 3
 5. Klauzula Informacyjna dla Oferentów o przetwarzaniu danych osobowych - Zał. Nr 4
 6. Zapytanie ofertowe
 7. Protokół dostawy sprzętu
 8. Protokół odbioru sprzętu

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy