Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-07-10 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym nr DPAiA Nr 9475/2018 z dnia 29 czerwca br.
W jego wyniku nie wybrano żadnej oferty:


2018-06-29 | Zapytanie ofertowe DPAiA Nr 9475/2018

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawa mebli biurowych wraz z ich transportem, wniesieniem i złożeniem”

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
 • Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61.
 1. Tryb udzielenia zamówienia
 • Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych wraz z ich transportem, wniesieniem i złożeniem.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz ilości i rodzaju zamawianych mebli, zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 • Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy.
 • Przedmiot zamówienia zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39100000-3 meble
 1. Termin wykonania zamówienia
 • Ustala się zgodnie z warunkami umowy
 • Podstawą realizacji dostawy będzie umowa.
 1. Sposób i termin złożenie Oferty
 • Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu Nr 2 wraz z załącznikiem Nr 2a.
 • Do Formularza oferty należy dołączyć:
  • Parafowany wzór umowy (Załącznik Nr 3)
  • Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy
  • Certyfikaty na użyte materiały lub oświadczenie, że użyte materiały mają atesty higieniczności.
  • Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Termin złożenia ofert - upływa w dniu 09.07. 2018 r. o godz. 15,00.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami , osoba wyznaczona do kontaktu
 • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłączniedrogą elektroniczną.
 • Zamawiający i Wykonawcaprzekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, musi na żądanie drugiejStrony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania oraz czytelność przesłanego dokumentu.
 • Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 • Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Anna Polarczyk – apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

 

 1. Klauzula Informacyjna dla Oferentów o przetwarzaniu danych osobowych Załącznik Nr 4

 

Uwaga!

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – waga 100%

Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny, zmniejszenia ilości zamówionego asortymentu, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej DBFO: www.dbfo.Ursynow.pl  

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 - Opis zamówienia.
 2. Załącznik Nr 2 – Formularz Oferty
 3. Załącznik Nr 2a – Szczegółowy formularz cenowy
 4. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.
 5. Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna dla Oferentów o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Załacznik Nr 5 - Zapytanie Ofertowe

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy