Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-06-04 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym nr 5/DBFO/Z.O./2018 z dnia 14 maj br.
W jego wyniku nie wybrano żadnej oferty:


2018-05-28 | Wyjaśnienie nr 4

Wyjaśnienia do prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie Nr 4


2018-05-25 | Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienia do prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie Nr 3


2018-05-17 | Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienia do prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie Nr 2


2018-05-15 | Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienia do prowadzonego postępowania

Zał. - Wyjaśnienie Nr 1 do Z.O.pdf


2018-05-14 | Zapytanie ofertowe 5/DBFO/Z.O./2018

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów zaprasza do złożenia oferty na: „Zakupu i dostawę oprogramowania, służącego do zarządzania majątkiem, prowadzenia jego ewidencji i inwentaryzacji w oparciu o kody kreskowe wraz ze sprzętem oraz wdrożeniem oprogramowania, szkoleniem, opieką serwisową i usługą hostingu”.  

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, Al. KEN 61, 02-777 Warszawa.

 1. Tryb udzielania zamówienia publicznego: postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania Ofertowego (w dalszej części określone jako: Z.O.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest:
 1. Analiza przedwdrożeniowa obejmująca: analizę stanu zastanego majątku w 43 jednostkach (Zamawiający  i 42 dzielnicowe jednostki oświatowe) – wykaz jednostek stanowi Zał. Nr 1 do Z.O., przygotowanie schematów numeracji majątku, konfiguracja słowników, projektów szablonów dokumentów,  kompetencji i uprawnień dla osób obsługujących system, zalecenia dotyczące zmiany procesów organizacyjnych w przedmiotowych jednostkach, wykaz sprzętu niezbędnego do funkcjonowania systemu, sposób transmisji danych do systemu. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia na piśmie Zamawiającemu „Planu wdrożenia Oprogramowania” zawierającego rozwiązania o jednakowych standardach dla wymienionych jednostek wraz terminami wykonania poszczególnych części zadań celem akceptacji przez Zamawiającego.
 2. Zakup i dostawa oprogramowania do zarządzania majątkiem – licencja bezterminowa, która umożliwi prowadzenie ewidencji majątku 43 jednostkom dla nieograniczonej ilości użytkowników tych jednostek. Wymagany zakres funkcjonalny oprogramowania określony został w  Zał. Nr 1a do Z.O.   
 3. Dostawa sprzętu w ilości  4 sztuk  terminali (kolektorów danych) wraz z oprogramowaniem, zapewniających wymianę danych z programem oraz materiałów eksploatacyjnych w ilości 1000 sztuk etykiet oraz taśmy barwiącej . Zamawiający jest w posiadaniu drukarki do etykiet -  Citizen CL-S 621. Minimalne wymagane parametry urządzenia, etykiet i taśmy barwiącej  określone są w Zał. Nr 1b do Z.O.
 4. Wdrożenie oprogramowania w 43 jednostkach  poprzez instalację oprogramowania, skonfigurowania sprzętu z oprogramowaniem, testowanie systemu informatycznego oraz jego uruchomienie. 
 5. Opracowanie i przekazanie kompletnej instrukcji obsługi w języku polskim dla 43 jednostek w zakresie użytkowania systemu oraz 1 instrukcji w zakresie administratora danych .
 6. Przeszkolenie 44 osób z obsługi użytkowania i funkcjonowania programu oraz przeszkolenie 2 osób w zakresie administratora systemu. Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkoleń opisane zostały we wzorze Umowy – Zał. Nr 3 do Z.O.
 7. Świadczenie usług asysty powdrożeniowej dla 43 jednostek (dla Zamawiającego i 42 dzielnicowych jednostek oświatowych). Zakres asysty został zapisany  we wzorze Umowy – Zał. Nr 3 do Z.O.
 8. Roczna opieka serwisowa w zakresie obsługi programu dla 43 jednostek (dla Zamawiającego i 42 dzielnicowych jednostek oświatowych). Szczegółowy opis usługi opisany jest we wzorze Umowy – Zał. Nr 3 do Z.O.
 1. Roczna usługa hostingu – szt. 1. Opis usługi hostingu opisany został w  wzorze Umowy – Zał. Nr 3 do Z.O.
 2. Na dostarczony sprzęt i oprogramowanie Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji począwszy od dnia odbioru końcowego zamówienia.
 3. Termin wykonania zamówienia:
 1. Całość zamówienia określonego w pkt 3 podpunkty od a) do f) – Opisu zamówienia należy wykonać w okresie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.
 2. Świadczenie usług asysty powdrożeniowej dla Zamawiającego i 42 dzielnicowych jednostek oświatowych – w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.
 3. Świadczenie usługi serwisowej dla Zamawiającego i 42 dzielnicowych jednostek oświatowych wraz z usługą hostingu – w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.

Zał. Nr 1 - Wykaz jednostek objętych postępowaniem

Zał. Nr 1a – Zakres funkcjonalny oprogramowania

Zał. Nr 1b – Wymagane parametry urządzenia i materiałów eksploatacyjnych

Zał. Nr 2 – Formularz Oferty

Zał. Nr 3 -  Wzór Umowy

Zał. Nr 4 – Wykaz wykonanych usług wraz z referencjami

Zał. Nr 5 – Oświadczenie o ubezpieczeniu w zakresie OC

Zał. Nr 6– Oświadczenie o nie zaleganiu US i ZUS

Zał. - Zapytanie Ofertowe

 


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy