Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-03-30 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym nr DBFO/DPAiA/ 4351/2018 z dnia 15 marca br.
W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Best-Art. s.c. Marlena Przygoda, Krzysztof Przygoda
ul. Smugowa 23A
03-032 Warszawa


2018-03-15 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/ 4351/2018

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie,  Al. KEN 61, 02-777 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i sukcesywną dostawę urządzeń biurowych i drobnych artykułów biurowych i piśmiennych w roku 2018”.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1( Opis zamówienia).
 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na wszystkie produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Najniższa cena - 100%
 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawiają taką samą cenę, wówczas Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny  złożonej w ofercie pierwotnej.
 1. Oferta powinna zawierać:
  1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Formularz Oferty – Zał. Nr 2 wraz z Formularzem Cenowym Szczegółowym – Zał. Nr 2a .

      (Podpisy osoby/osób zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone czytelną, imienną pieczątką osoby podpisującej),

 1. Parafowany i podpisany wzór Umowy  – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z oświadczeniem na ostatniej stronie Umowy: ”akceptuję treść umowy”,
 2. Kopię aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy, tj. z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 1. Ofertę należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ BIUROWYCH I DROBNYCH ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PIŚMIENNYCH”, „NIE OTWIERAĆ PRZED  28.03.2018, GODZ. 15”
  1. pocztą – na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa,
  2. lub osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502 do dnia 28.03.2018 do godz. 1500
  3. drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl do dnia 28.03.2018 r. do godz. 15,00:
 2. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.
 3. Zasady ogłoszenia wyników postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania  zamieszczona przez Zamawiającego  na stronie internetowej DBFO www.dbfo.ursynow.pl
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny, zmniejszenia ilości zamówionego asortymentu, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.
 5.  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na przedmiot zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania wyboru oferty.
 6. Przewidywany termin wykonania usługi: od dnia zawarcia umowy do 15.12.2018 r. – dostawa sukcesywna.
 7. Uwaga! Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie w dniu podpisania umowy dostarczyć na nośniku elektronicznym (CD) szczegółowy formularz cenowy – Zał. Nr 2a - w pliku exel.
 8. Wszelkie zapytania należy kierować drogą elektroniczną do: Anna Polarczyk – apolarczyk @edu.um.warszawa. pl

Załaczniki:

Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 – Formularz Oferty

Zał. Nr 2a – Formularz cenowy szczegółowy

Zał. Nr 3 – Wzór umowy

Zał. – Zapytanie ofertowe


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy