Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-03-02 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym:

3/DBFO/Z.O./2018 z dnia 14 luty 2018 r. W jego wyniku nie wybrano oferty:

Wynik Postępowania


2018-02-14 | Zapytanie ofertowe 3/DBFO/Z.O./2018

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 r.)

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących w posiadaniu realizującego zamówienie i jednostek budżetowych, na rzecz, których prowadzone jest postępowanie.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub wariantowych.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawierający: wykaz urządzeń, rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta urządzenia oraz orientacyjne ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 4. Oferowane materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych winny spełniać wymogi: powinny być fabrycznie nowymi materiałami eksploatacyjnymi, dedykowanymi do danego sprzętu drukującego. Pod pojęciem „fabrycznie nowe”, Zamawiający rozumie produkty:
  1. ORYGINALNE tusze, tonery i materiały eksploatacyjne producentów urządzeń, tj. w całości wyprodukowanych z podzespołów fabrycznie nowych (tzw. OEM), w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, numerem katalogowym oraz terminem przydatności do użycia.

lub

 1. RÓWNOWAŻNE - REFABRYKOWANE tusze, tonery i materiały eksploatacyjne produkowane z wykorzystaniem zużytych tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oryginalnych OEM, z których wyselekcjonowane są elementy pełnowartościowe, plastikowe (głównie obudowy) lub elementy metalowe, wzbogacone o elementy fabrycznie nowe jak: bębny OPC, wałki, proszki, chipy, plomby. Materiały eksploatacyjne nie mogą  posiadać śladów uszkodzenia, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta tychże materiałów z widocznym logo, symbolem produktu, numerem katalogowym oraz terminem przydatności do użycia, posiadać wszelkie zabezpieczenia pojemników i być kompatybilne z urządzeniem, do którego zostały zamówione. Muszą cechować się parametrami takimi samymi lub lepszymi w zakresie temperatury pracy, pojemności, wydajności i jakości wydruku w stosunku do oryginału (OEM) produkowanego przez producenta urządzenia.
 1. Zamawiający  informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry w stosunku do materiałów oryginalnych.
 2. Nie dopuszcza się dostawy materiałów w 100% fabrycznie nowych zamienników (tzw. klonów), będących bezprawnym odwzorowaniem tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oryginalnych producentów urządzeń, które naruszają patenty producenta oraz refabrykowanych tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych, produkowanych na bazie zużytych fabrycznie nowych klonów, które naruszają patenty producenta drukarek i kopiarek.
 3. Wszystkie materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne- REFABRYKOWANE) muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt oraz listą urządzeń, do których dany artykuł jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i nazwą producenta oraz termin przydatności do użycia.
 4. Dostarczone przez wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą posiadać gwarancję na minimum 24 miesięcy od dnia dostawy.
 5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.
 6. Wykonawca winien zaproponować taki produkt równoważny, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy, standardy jakościowe i właściwości jak produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne i jakościowe równoważnych materiałów eksploatacyjnych winny być takie same lub lepsze jak parametry tej samej klasy produktów oryginalnych. W szczególności musi być zagwarantowana nie gorsza, jakość wydruku, taka sama lub lepsza wydajność czy pojemność.
 7. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element.
 8. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów oryginalnych lub równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tego uszkodzenia na własny koszt.
 9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 2 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy.
 10. Przedmiot zamówienia zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30192113-6 Wkłady drukujące

30192320-0 Taśmy do drukarek

30192300-4 Taśmy barwiące

30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 Toner do fotokopiarek

Termin wykonania zamówienia

Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy do 16 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

Miejsce oraz termin składania ofert

1)   Oferty należy składać w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 502 (sekretariat) do dnia 26.02.01. 2018 r. do godz. 15:00.

2)   Oferty złożone po w/w terminie będą niezwłocznie zwrócone.

Pozostałe informacje

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załączniki:

Załącznik Nr 1a  do Z.O. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty

Załącznik nr 1 do Z.O. - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do Z.O. - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do Z.O. - Wykaz dostaw

Załącznik Nr 4 do Z.O. - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 1 do umowy - Wzór zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy - Protokół konserwacji urządzeń

Załącznik - Zapytanie ofertowe


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy