Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-02-16 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym:

DBFO/DPAiA/2780/2018 z dnia 12 luty 2017 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Centrum Medyczne Corten Medic, Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 29N, 05-500 Piaseczno

Wynik Postępowania


2018-02-12 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/2780/2018

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61.

 1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w latach 2018 do luty 2021 - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 2. Miejsce wykonania usług: Wszystkie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia badania muszą być wykonywane w (placówce) Wykonawcy na terenie Warszawy.
 3. Termin wykonania zamówienia: Czas określony –  w okresie od  lutego 2018 r. do 28 lutego 2021 r. lub do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty wartości zawartej umowy.

Opis sposobu przygotowywania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 i 2a  do zapytania ofertowego.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego Pełnomocnika Wykonawcy.

Podpisy osoby/osób zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone imienną pieczątką osoby/osób podpisujących.

Do Oferty należy dołączyć parafowany i podpisany wzór umowy – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego. Wszystkie dokumenty Oferty należy trwale spiąć, a każda strona Oferty powinna być parafowana.

Wraz z ofertą należy przesłać:

 1. aktualny wypis z KRS lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. aktualny wpis do rejestru ZOZ.
 3. oświadczenie Wykonawcy – na Załączniku Nr 4, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż złożona Oferta, a jej okres trwania nie będzie krótszy niż czas trwania Umowy lub, że taką Polisę zawrze i przedłoży bezpośrednio przed zawarciem Umowy.

Termin składania ofert: 15.02.2018 r.

Ofertę można dostarczyć do dnia 15 lutego 2018 r. osobiście do sekretariatu DBFO – Al. KEN 61V p., pokój 502 do godz. 15,00 lubza pośrednictwem pocztyna adres Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Warszawa Ursynów, Al. KEN 61, 02 – 777 Warszawa. Dopuszcza się także przesłanie Oferty wraz z załącznikami za pomocą poczty elektronicznej na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Kryteria:

 1. „Cena” –  maksymalnie 60 % (dla najniższej ceny).
 2. „Okres trwania badań” – maksymalnie  20% (dla najkrótszego terminu 1 lub 2 dni, 10% dla terminu 3 dni oraz 0% dla terminu powyżej 3 dni).
 3. „Ilość miejsce, w których prowadzone będą badania” – maksymalnie 10% (dla placówki w której wszystkie badania - lekarskie, diagnostyczne i laboratoryjne -  przeprowadzane będą w jednym miejscu, 0% dla placówek, w których badania będą przeprowadzane w więcej niż jednej placówce).
 4. „Dostępność oddziałów własnych w m. st. Warszawa” – maksymalnie 10% (dla placówki, która posiada co najmniej 3 własne oddziały na terenie m.st. Warszawy w tym 1 placówka w Dzielnicy Ursynów, 5%  za 2 własne oddziały na terenie m. st. Warszawy w tym 1 placówka w Dzielnicy Ursynów, 0 % placówki, które posiadają mniej niż 2 własne oddziały).

Załączniki do Zapytania ofertowego:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 1
 2. Formularz ofertowy – Zał. Nr 2
 3. Formularz ofertowy – szczegółowy – Zał. Nr 2a
 4. Wzór umowy – Zał. Nr 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy – Zał. Nr 4
 6. Zapytanie Ofertowe

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy