Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-01-23 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: 2/DBFO/Z.O./2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

P.H. Ewapol Józef Kwiatkowski, ul. wska 228/83, 02-744 Warszawa

Wynik Postępowania


2018-01-17 | Odpowiedzi na zapytania

W załączniku odpowiedzi na zadawane pytania.

Załącznik 1

 


2018-01-15 | Zapytanie ofertowe 2/DBFO/Z.O./2018

Zamawiającym w imieniu innych Zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp,  jest jednostka miejska:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw,  02-777 Warszawa, Al. KEN 61.
 

Godziny pracy jednostki: 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
1) Realizujący zamówienie:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy – 02-777 Warszawa, Al. KEN 61. będzie realizowało zamówienie na rzecz swoją i następujących jednostek budżetowych - publicznych placówek oświatowych:

 1. przedszkoli nr: 52, 286, 351

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystościowych, produktów związanych z utrzymaniem czystości oraz papieru toaletowego i ręczników do rąk  dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów i jednostek budżetowych,  na rzecz których prowadzone jest postępowanie.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Badanie, ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone dla całości zamówienia.
 3. Opis przedmiotu zamówienia rodzaj asortymentu  oraz orientacyjne ilości zamawianego asortymentu w okresie objętym zamówieniem, zawiera Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia - do Zapytania Ofertowego zwanego dalej „Z.O.”
 4. Wykaz jednostek budżetowych, do których mają być dostarczane środki czystości i pozostałe materiały zawiera załącznik  nr 1 do Umowy.
 5. Oferowane środki czystości oraz pozostałe produkty winny spełniać wymogi: Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia spełniały wymagania zawarte w załączniku nr 1 i 2a do Z.O (Opis przedmiotu zamówienia i Szczegółowy Formularz cenowy wraz z kalkulacją ceny) oraz wypełniały  przesłanki normy prawnej, określone w poniżej wymienionych aktach normatywnych oraz ich przepisach wykonawczych:
  • ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 poz. 1926) zwana dalej ustawą o produktach biobójczych;
  • ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1203);
  • ustawa z dnia 30 marca 2001 o kosmetykach (Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473 z poźn. zmianami

...

 1. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności zaoferowanych artykułów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy P.z.p.) pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 do Z.OWzór Umowy.
 3. Przedmiot zamówienia zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie  drogą elektroniczną.

2)  Zamawiający i Wykonawca  przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, musi na żądanie drugiej  Strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania oraz czytelność przesłanego dokumentu.

3)  Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Z.O. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do siedziby Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4)  Treść pytań i odpowiedzi zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Z.O.,
bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści je na stronie internetowej http://www.dbfo.ursynow.pl/.

5)  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę  Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Z.O., a jeżeli specyfikacja Z.O. jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6)  Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania Ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Zapytanie Ofertowe oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

7)  Osoba po stronie Zamawiającego uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Anna Polarczyk, e-mail: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy składać w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.  st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 502 (sekretariat) do dnia 22.01. 2018 r. do godz. 15:00.

2) Oferty złożone po w/w terminie będą niezwłocznie zwrócone.

3) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.  st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 503 (gabinet Dyrektora DBFO)  dnia 22.01. 2018 r. o godz. 15:30.

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 do Z.O. - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do Z.O. - Formularz oferty

Załącznik Nr 2a do Z.O. - Szczegółowy Formularz cenowy wraz z kalkulacją ceny

Załącznik nr 3 do Z.O. - Wzór umowy

Załącznik nr 4 do Z.O. - Wykaz dostaw

Załącznik Nr 5 do Z.O. - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 1 do Umowy - Wykaz jednostek, które realizować będą zamówienie

Załącznik Nr 2 do Umowy - Wzór zamówienia artykułów

Załącznik Nr od 1/1 do 1/….do Umowy - Wykaz maksymalnego zamówienia materiałów dla placówki

Załącznik – Zapytanie ofertowe


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy