Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2018-01-19 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: 1/DBFO/Z.O./2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Compset Piotr Janiszewski i Wspólnicy s.j., ul. Górczewska 228/83, 01-460 Warszawa

Wynik Postępowania


2018-01-05 | Zapytanie ofertowe 1/DBFO/Z.O./2018

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym w imieniu innych Zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp, jest jednostka miejska:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61.
 

1) Realizujący zamówienie:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy – 02-777 Warszawa, Al. KEN 61. będzie realizowało zamówienie na rzecz następujących jednostek budżetowych:

 1. DBFO Ursynów M.st. Warszawy
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 18

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).

3.  Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa papieru do drukarek i , kserokopiarek.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz ilości i rodzaju zamawianego papieru w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
 4. Wykaz jednostek budżetowych, do których ma być dostarczany papier zawierają załączniki nr 1a do Umowy
 5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy.
 6. Przedmiot zamówienia zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30197630-1 Papier do drukowania

4. Termin wykonania zamówienia

Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy do 16 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

5. Warunki udziału w postępowaniu w formie Zapytania Ofertowego

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, - 3 zamówienia obejmujące dostawę papieru do drukowania – o wartości nie mniejszej niż 15 000, 00 zł brutto. Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie dostawę realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy).

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, jakie Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym do oferty należy dołączyć:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga minimum 3 zamówienia obejmujące dostawę papieru do drukowania – o wartości nie mniejszej niż 15 000, 00 zł brutto.

2. Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie dostawę realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy).

Wykaz należy sporządzić wg wzoru i wytycznych zawartych w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego – „Wykaz dostaw”.

3. Ponadto Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty dokumenty

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

patrz załącznik

8. Termin związania ofertą

1)   Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.

2)   Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowywania ofert

patrz załącznik

10. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.  st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 502 (sekretariat) do dnia 18.01.01. 2018 r. do godz. 15:00.
 2. Oferty złożone po w/w terminie będą niezwłocznie zwrócone.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

patrz załącznik

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

patrz załącznik

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieści informację na stronie internetowej http://www.dbfo.ursynow.pl. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, Al. KEN 61 w Warszawie.
 2. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  

      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zawarł
z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

15. Pozostałe informacje

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załączniki:

Załącznik Nr 1  do Z.O. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Z.O. Formularz oferty.

Załącznik nr 2a do Z.O. Szczegółowy formularz cenowy

Załącznik nr 3 do Z.O. Wzór umowy.

Załącznik nr 4 do Z.O. Wykaz dostaw

Załącznik Nr 1a do Z.O. Wykaz jednostek

Załącznik Nr 1/1 do 1/.. do Umowy – wykaz maksymalnego zamówienia

Załącznik Nr 2 do Umowy – Druk zamówienia

Załącznik Zapytanie ofertowe


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy