Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2017-09-13 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym:

DPAiA Nr 11603/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Meriwa Sp. J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski, Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin

Wynik Postępowania


2017-08-28 | Zapytanie ofertowe DPAiA Nr 11603/2017

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61  (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę mebli biurowych.

Opis przedmiotu zamówienia: zgodny z załącznikiem Nr 1

 1. Termin realizacji zamówienia ustala się zgodnie z warunkami umowy.
 2. Podstawą realizacji usługi będzie umowa.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z załączonym Formularzem Oferty opatrzonym pieczątka firmową (Załącznik Nr 2).
 4. Do Formularza oferty – Zał. Nr 2 należy dołączyć:      
  1. Szczegółowy formularz cenowy (Załącznik Nr 2a)
  2. Parafowany wzór umowy (Załącznik Nr 3)
  3. Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy
  4. Certyfikaty na użyte materiały lub oświadczenie, że użyte materiały mają atesty higieniczności.

Termin płatności wymagany przez Zamawiającego do 21 dni po dostawie i montażu mebli.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. ST. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

 

Termin złożenia ofert - upływa w dniu 08.09. 2017 r. o godz. 15,00.

Informacji udziela Pani Anna Polarczyk -Tel 22 443 74 71 lub 519 516 293

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – waga 100%

Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny, zmniejszenia ilości zamówionego asortymentu, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej DBFO: www.dbfo.ursynow.pl  

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza ofertowego.
 3. Załącznik Nr 2a – Wzór szczegółowego formularza cenowego
 4. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.
 5. Zapytanie ofertowe

 


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy