Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2017-02-02 | Ogłoszenie o wyniku postepowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: 3/DBFO/Z.O./2017 z dnia 17 Stycznia 2017 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

ENTEREO Mateusz Pawlikowski, ul. Niska 33A lok. 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Wynik Postępowania


2017-01-30 | Aktualziacja Ogłoszenia

Tabela zawiera skorygowane nazwy kolumn „b” i „c” z kwot brutto na kwoty netto.

Załącznik 1 - Zał. nr 1 do Z.O. Szczegółowy opis zamów


2017-01-20 | Zapytanie ofertowe 3/DBFO/Z.O./2017

1.         Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym w imieniu innych Zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp, jest jednostka miejska:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61.
 

1) Realizujący zamówienie:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy – 02-777 Warszawa, Al. KEN 61. będzie realizowało zamówienie na rzecz następujących jednostek budżetowych - publicznych placówek oświatowych:

                        a)         przedszkoli nr: 385

2.         Tryb udzielenia zamówienia

1)         Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 2016 r. poz. 831 z późn. zmianami.)

3.         Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących w posiadaniu realizującego zamówienie i jednostek budżetowych, na rzecz, których prowadzone jest postępowanie.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub wariantowych.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawierający: wykaz urządzeń, rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta urządzenia oraz orientacyjne ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.  
 4. Wykaz jednostek budżetowych, do których mają być dostarczane materiały eksploatacyjne oraz papier zawierają załączniki nr 1 do Umowy .
 5. Oferowane materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych winny spełniać wymogi: powinny być fabrycznie nowymi materiałami eksploatacyjnymi, dedykowanymi do danego sprzętu drukującego. Pod pojęciem „fabrycznie nowe”, Zamawiający rozumie produkty: 
  1. ORYGINALNE tusze, tonery i materiały eksploatacyjne producentów urządzeń, tj. w całości wyprodukowanych z podzespołów fabrycznie nowych (tzw. OEM), w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, numerem katalogowym oraz terminem przydatności do użycia.

lub

 1. RÓWNOWAŻNE - REFABRYKOWANE tusze, tonery i materiały eksploatacyjne produkowane z wykorzystaniem zużytych tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oryginalnych OEM, z których wyselekcjonowane są elementy pełnowartościowe, plastikowe (głównie obudowy) lub elementy metalowe, wzbogacone o elementy fabrycznie nowe jak: bębny OPC, wałki, proszki, chipy, plomby. Materiały eksploatacyjne nie mogą  posiadać śladów uszkodzenia, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta tychże materiałów z widocznym logo, symbolem produktu, numerem katalogowym oraz terminem przydatności do użycia, posiadać wszelkie zabezpieczenia pojemników i być kompatybilne z urządzeniem, do którego zostały zamówione. Muszą cechować się parametrami takimi samymi lub lepszymi w zakresie temperatury pracy, pojemności, wydajności i jakości wydruku w stosunku do oryginału (OEM) produkowanego przez producenta urządzenia.
 1. Zamawiający  informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry w stosunku do materiałów oryginalnych.
 2. Nie dopuszcza się dostawy materiałów w 100% fabrycznie nowych zamienników (tzw. klonów), będących bezprawnym odwzorowaniem tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oryginalnych producentów urządzeń, które naruszają patenty producenta oraz refabrykowanych tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych, produkowanych na bazie zużytych fabrycznie nowych klonów, które naruszają patenty producenta drukarek i kopiarek.
 3. Wszystkie materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne- REFABRYKOWANE) muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta
  (np. hologramy) z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt oraz listą urządzeń,
  do których dany artykuł jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i nazwą producenta oraz termin przydatności do użycia.
 4. Dostarczone przez wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą posiadać gwarancję na minimum 24 miesięcy od dnia dostawy.
 5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.
 6. Wykonawca winien zaproponować taki produkt równoważny, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy, standardy jakościowe i właściwości jak produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne i jakościowe równoważnych materiałów eksploatacyjnych winny być takie same lub lepsze jak parametry tej samej klasy produktów oryginalnych. W szczególności musi być zagwarantowana nie gorsza, jakość wydruku, taka sama lub lepsza wydajność czy pojemność.
 7. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element.
 8. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów oryginalnych lub równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tego uszkodzenia na własny koszt.
 9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzory Umów.
 10. Przedmiot zamówienia zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30192113-6 Wkłady drukujące

30192320-0 Taśmy do drukarek

30192300-4 Taśmy barwiące

30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów

                  30125120-8 Toner do fotokopiarek

                  30197630-1 Papier do drukowania

4.         Termin wykonania zamówienia

Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy do 16 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

Załączniki:

Załącznik Nr 1  do Z.O. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny

Załącznik nr 2 do Z.O. – Formularz oferty.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4  – Wykaz dostaw

Załącznik nr 1 do Umowy - wykaz jednostek

Załącznik nr 2 do umowy - wzór zamówienia

Załącznik od nr 1/1 do1/….do Umowy – Wykaz maksymalnego zamówienia

Załacznik - Zapytanei ofertowe


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy