Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2017-01-30 | Aktualizacja ogłoszenia

W załącznikach odpowiedź do zapytań oraz poprawiony opis zamówienia.

Załącznik 1 - Odpowiedź do skierowanych zapytań

Załącznik 2 - Zał. nr1 do Z.O. Szczegółowy opis zamów poprawiony


2017-01-19 | Zapytanie ofertowe 1/DBFO/Z.O./2017

1.         Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym w imieniu innych Zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp,  jest jednostka miejska:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw,  02-777 Warszawa, Al. KEN 61.

Godziny pracy jednostki : 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

1) Realizujący zamówienie:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy – 02-777 Warszawa, Al. KEN 61. będzie realizowało zamówienie na rzecz następujących jednostek budżetowych - publicznych placówek oświatowych:

a) przedszkoli nr : 52, 286, 351, 366, 401

b) szkół podstawowych nr: 100,

3.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystościowych, produktów związanych z utrzymaniem czystości oraz papieru toaletowego i ręczników do rąk  dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów i jednostek budżetowych,  na rzecz których prowadzone jest postępowanie.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Badanie, ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone dla całości zamówienia.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rodzaj asortymentu  oraz orientacyjne ilości zamawianego asortymentu w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego zwanego dalej „Z.O.”
 4. Wykaz jednostek budżetowych, do których mają być dostarczane środki czystości i pozostałe materiały zawiera załącznik  nr 1 do Umowy.
 5. Oferowane środki czystości oraz pozostałe produkty winny spełniać wymogi: Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia spełniały wymagania zawarte w załączniku nr 1 do Z.O (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz wypełniały  przesłanki normy prawnej, określone w poniżej wymienionych aktach normatywnych oraz ich przepisach wykonawczych:
  • ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 poz. 1926) zwana dalej ustawą o produktach biobójczych;
  • ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1203);
  • ustawa z dnia 30 marca 2001 o kosmetykach (Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473 z poźn. zmianami)
 1. Produkty biobójcze muszą posiadać decyzję Ministra Zdrowia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zgodnie z ustawą o produktach biobójczych.
 2.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe, posiadające termin   ważności na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, a oferowany przedmiot zamówienia będzie wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego.
 3. Zamawiający przedstawił parametry artykułów, które spełniałyby założone wymagania jakościowe, funkcjonalne, użytkowe i estetyczne. W niektórych pozycjach Zamawiający podał konkretne typy artykułów, jakie chciałby otrzymać, jednak Wykonawca może zaoferować ceny albo tych wskazanych w tabeli artykułów, albo produkty równoważne jakościowo, czyli takie które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy, standardy jakościowe i właściwości jak produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia.  Parametry jakościowe, funkcjonalne, użytkowe i estetyczne artykułów równoważnych winny być takie same lub lepsze jak parametry tej samej klasy produktów od zaproponowanych przez Zamawiającego.
 4. W celu potwierdzenia, że oferowany artykuł odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy wraz z ofertą – karty produktu lub karty charakterystyki, albo inne dokumenty zawierające informacje indywidualizujące zaoferowane artykuły równoważne, a w szczególności określające ich właściwości fizyczne i chemiczne.
 5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności zaoferowanych artykułów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy P.z.p.) pod rygorem odrzucenia oferty.
 1. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 do Z.O – Wzór Umowy.

4.         Termin wykonania zamówienia

Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy do 16 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

10.       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.  st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 502 (sekretariat) do dnia 25.01. 2017 r. do godz. 15:00.
 2. Oferty złożone po w/w terminie będą niezwłocznie zwrócone.
 3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.  st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 521 (sala konferencyjna)  dnia 25.01. 2017 r. o godz. 15:30.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje w nich zawarte:
 • nazwy, siedziby i adresy wykonawców,
 • ceny ofert,
 • terminy dostaw zamówienia,

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Z.O. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty dla zadania        

Załącznik Nr 2 do Z.O. - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 do Z.O. –  Wzór umowy.

Załącznik nr 4 do Z.O. – Wykaz dostaw

Załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz jednostek, które realizować będą zamówienie

Załącznik nr 2 do Umowy Wzór zamówienia artykułów

Załącznik nr od 1/1 do 1/….do Umowy - Wykaz maksymalnego zamówienia materiałów dla placówki

Załącznik - zapytanie ofertowe


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy