Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2017-01-30 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: 2/DBFO/Z.O./2017 z dnia 17 Stycznia 2017 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Andrzej Andrzejewski COMPSET Piotr Krupiński i Wspólnicy s.j., ul. Górczewska 228/83, 01-460 Warszawa

Wynik Postępowania


2017-01-17 | Zapytanie ofertowe 2/DBFO/Z.O./2017

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynw zaprasza do złożenia ofert na usługę zakupu i sukcesywnej dostawy papieru do drukarek i kopiarek.

1.         Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym w imieniu innych Zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp, jest jednostka miejska:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszaw, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61.

1) Realizujący zamówienie:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy – 02-777 Warszawa, Al. KEN 61. będzie realizowało zamówienie na rzecz następujących jednostek budżetowych - publicznych placówek oświatowych: przedszkoli nr: 385

2.         Tryb udzielenia zamówienia

1)         Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy P.Z.P. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831 z późn. zmianami)

3.         Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa papieru do drukarek i , kserokopiarek.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz ilości i rodzaju zamawianego papieru w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
  4. Wykaz jednostek budżetowych, do których ma być dostarczany papier zawierają załączniki nr 1a do Umowy
  5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy.
  6. Przedmiot zamówienia zgodnie z Kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30197630-1 Papier do drukowania

4.         Termin wykonania zamówienia

Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy do 16 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

5.         Warunki udziału w postępowaniu w formie Zapytania Ofertowego

1)   O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, - 3 zamówienia obejmujące dostawę papieru do drukowania – o wartości nie mniejszej niż 12 000, 00 zł brutto. Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie dostawę realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy),

6.         Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

      1)   W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, jakie Zamawiający określił w Zapytaniu    Ofertowym do oferty należy dołączyć:

  1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga minimum 3 zamówienia obejmujące dostawę papieru do drukowania – o wartości nie mniejszej niż 12 000, 00 zł brutto.

Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie dostawę realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy).

Wykaz należy sporządzić wg wzoru i wytycznych zawartych w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego – „Wykaz dostaw”.

  1. Ponadto Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty dokumenty

 a)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.         Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami

1)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną.

2)  Zamawiający i Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, musi na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania oraz czytelność przesłanego dokumentu.

3)  Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie w Zapytaniu Ofertowym warunków zamówienia wpłynął do siedziby Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4)  Treść pytań i odpowiedzi zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści je na stronie internetowej http://www.dbfo.ursynow.pl/.

5)  Osoba po stronie zamawiającego uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Anna Polarczyk, e-mail: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl.

8.         Termin związania ofertą

1)   Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.

2)   Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

10.       Miejsce oraz termin składania ofert

1)   Oferty należy składać w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.  st. Warszawy, Al. KEN 61, V piętro, pokój 502 (sekretariat) do dnia 25.01.01. 2017 r. do godz. 15:00.

2)   Oferty złożone po w/w terminie będą niezwłocznie zwrócone.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 do Z.O. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty

Załącznik nr 2 do Z.O. Formularz oferty.

Załącznik nr 3 do Z.O. Wzór umowy.

Załącznik nr 4 do Z.O. Wykaz dostaw

Załącznik Nr 1a do Umowy – Wykaz jednostek

Załącznik Nr 1/1 do 1/.. do Umowy – wykaz maksymalnego zamówienia

Załącznik Nr 2 do Umowy – Formularz zamówienia

Załącznik - Zapytanie ofertowe

 


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy