Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2016-12-29 | Ogłoszenie o wyniku postepowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: DBFO/DPAiA/16850/2016z dnia 20 Grudnia 2016 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Impel Cash Solutions Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Wynik Postępowania


2016-12-20 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów zaprasza do złożenia ofert na usługę transportowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych w roku 2017.

Opis usługi

 1. Usługa transportowania wartości pieniężnych odbywać się będzie w okresie od 05.01.2017 do 31.12. 2017.
 2. Transport wartości pieniężnych będzie odbywać się na trasie:
  1. - odbiory: od miejsca odbioru wartości od Zamawiającego  do najbliższego Centrum Obsługi Gotówki Zleceniobiorcy.
  2. dowozy:  od  Centrum Obsługi Gotówki Zleceniobiorcy do kasy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów, Al. KEN 61 02-777 Warszawa, V p.
 3. Ustala się 48 punktów odbioru wartości pieniężnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (47* placówki oświatowe) Zał. Nr 2 oraz 1 główny  -  kasa Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów - Al. KEN 61, 02-777 Warszawa, V piętro.
 4. Ustala się 1 punkt dowozu wartości pieniężnych (jak w pkt 2 b): od  Centrum Obsługi Gotówki Zleceniobiorcy do kasy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów, Al. KEN 61, 02-777 Warszawa, V p.
 5. Dowóz wartości pieniężnych i innych odbywać się będzie wyłącznie do kasy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów – Al. KEN 61 w  godzinach 8,00-10,00 trzy razy w tygodniu przez okres całego roku 2017 – z wyłączeniem dni świątecznych.
 6. Odbiór wartości pieniężnych z kasy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty odbywać się będzie dwa razy w tygodniu w godzinach od 14,00 do 16,00 .
 7. Wykaz łącznej ilości dni dla odbiorów i dowozów środków pieniężnych w całym roku 2017 zawiera tabela -  Zał. 1.
 8. Szczegółowy harmonogram tygodniowy dowozów i odbiorów środków pieniężnych w trakcie całego roku 2017, zostanie przedstawiony przez Zamawiającego  w dniu podpisania umowy.
 9. Limit maksymalnej wartości pojedynczego transportu odbioru gotówki – 100 000,00 zł.
 10. Limit opakowań pojedynczego transportu – 30 bezpiecznych kopert.
 11. Maksymalny czas odbioru/przekazania wartości dla pojedynczego miejsca (48 punktów) – 12minut.
 12. Zleceniobiorca musi spełniać wszystkie warunki wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zmianami i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07. września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne – Dz. U. Z 2016 r., poz. 793 tekst jednolity).

*Uwaga:

 1. Dla właściwej wyceny oferty należy przyjąć, że w roku 2017 będzie nie więcej niż trzy transporty niestandardowe (dodatkowe, zgłoszone do godz. 15,00 w dniu poprzedzającym transport) i  trzy transporty awaryjne (zgłoszone do godz. 12,00 w dniu transportu).
 2. W roku 2015 r.  i 2016 r. ze wskazanych  47 punktów odbioru wartości pieniężnych,  nie dokonano usługi.

13. Rozpatrywane będą oferty tych podmiotów, które:

1) Posiadają uprawnienia:  - koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (2005 Dz. U. Nr 145, poz. 1221 ze zm.). Na potwierdzenie tego warunku złożą kopię koncesji potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z których co najmniej jedna usługa była o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wraz z ofertą zostanie załączony dokument potwierdzający, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Zał. nr 3

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -  wykażą, iż:

 • Złożą oświadczenie, iż posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000 zł lub zobowiążą się do zawarcia takiego ubezpieczenia na dzień podpisania umowy.
 • Przedłożą aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Zaakceptują istotne postanowienia umowy – Zał. nr 4

14. Wszelkie załączniki do umowy, typu:

 1. Lista pracowników upoważnionych do dokonywania operacji związanych z obsługą Zleceniodawcy;
 2. Lista upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy wyznaczonych do współpracy ze Zleceniobiorcą;
 3. Wzór umundurowania konwojenta
 4. Wykaz punktów odbioru wartości
 5. Warunki i procedury bezpieczeństwa
 6. Lista pojazdów wyznaczonych do dokonywania operacji związanych z transportem wartości Zleceniodawcy
 7. Wzory innej dokumentacji stosowane przy realizacji umowy
 8. Szczegółowy harmonogram dowozu i odbioru środków pieniężnych

            będą ustalone z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

15. Ofertę należy złożyć na formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 3 wraz z załącznikami opisanymi w pkt 13 Zapytania ofertowego.

16. Ofertę z zamkniętej kopercie należy przesłać lub złożyć do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 15,00 w sekretariacie: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, Al. KEN 61, 02-777 Warszawa, V piętro, pokój nr 502. Ofertę można przesłać drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zał. Nr 1 – Łączny  wykaz ilości odbiorów i dowozów wartości pieniężnych w 2017 r.
 2. Zał. Nr 2 – Wykaz placówek
 3. Zał. Nr 3 – Formularz Oferty
 4. Zał. Nr 4 – Istotne postanowienia umowy
 5. Zał. Nr 5 – Wykaz wykonanych usług
 6. Zał. Nr 6 - Oświadczenie
 7. Zapytanie ofertowe

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy