Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2016-11-04 | Zapytanie ofertowe DBFO\DPAiA\14090\2016

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61 (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę mebli biurowych.

 

Opis przedmiotu zamówienia: zgodny z załącznikiem Nr 1

 1. Termin realizacji zamówienia ustala się zgodnie z warunkami umowy.
 2. Podstawą realizacji usługi będzie umowa.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z załączonym Formularzem Oferty opatrzonym pieczątka firmową (Załącznik Nr 2).
 4. Do Formularza oferty – Zał. Nr 2 należy dołączyć:      
  1. Szczegółowy formularz cenowy (Załącznik Nr 2a)
  2. Parafowany wzór umowy (Załącznik Nr 3)
  3. Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy
  4. Certyfikaty na użyte materiały lub oświadczenie, że użyte materiały mają atesty higieniczności.

 

Termin płatności wymagany przez Zamawiającego do 21 dni po dostawie i montażu mebli.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. ST. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa

lub

przesłać pocztą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

 

Termin złożenia ofert - upływa w dniu 14.11. 2016 r. o godz. 15,00.

 

Informacji udziela Pani Anna Polarczyk -Tel 22 443 74 71 lub 519 516 293

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – waga 100%

Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny, zmniejszenia ilości zamówionego asortymentu, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej DBFO: www.dbfo.ursynow.pl  

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu
 2. Załącznik Nr 2 – Formularz oferty
 3. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
 4. Załącznik Nr 4 – Zapytanie ofertowe
 5. Załącznik Nr 5 - Szczegółowa oferta cenowa

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy