Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2016-06-02 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/6994/2016

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów – Pani Alicja Sujkowska-Szkup – zaprasza do złożenia oferty na szkolenie wewnętrzne zgodnie z poniższym opisem:

 

Temat szkolenia: „Podatek VAT w jednostkach oświatowych”

 

 1. Charakter pracy osób szkolonych – pracownicy jednostki samorządu terytorialnego – działu księgowości obsługujący placówki oświatowe, które prowadzą rejestry VAT oraz składają deklaracje cząstkowe dla jednostki nadrzędnej (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy)
 2. Szczegółowy opis przedmiotu szkolenia - znajduje się w Zał. Nr 1.
 3. Czas szkolenia: szkolenie jednodniowe w godzinach 9.00 - 15.30.
 4. Termin szkolenia wskazany przez Zamawiającego: do wyboru: 23- 24-27 lub 28 czerwca 2016 roku.
 5. Miejsce szkolenia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów Al. KEN 61, Warszawa, sala 521.
 6. Liczebność grupy: 20 osób.

 

Uwaga

Podczas szkolenia należy przewidzieć czas na dyskusję i pytania uczestników!

 

Warunki płatności za przeprowadzenie szkolenie: płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury – termin 14 dni od jej wystawienia i dostarczenia do Zamawiającego.

 

Informacji udziela Anna Polarczyk –Tel. 22 545 74 71 lub 519 516 293

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

A/ Ceny – waga 60%

B/ Doświadczenie – waga łącznie 40%, przy czym „doświadczenie” oceniane będzie za:

 1. Liczba przeprowadzonych szkoleń przez Oferenta – zgodnych z tematyką przedmiotowego szkolenia w ciągu ostatnich dwóch lat (2015 i 2016) - od  0% do 10% (dla 10 – 9  szkoleń 10%, od 8 do 5 szkoleń -  5%, poniżej 5 szkoleń – 0%).
 2. Kwalifikacje trenera/rów prowadzącego/cych zajęcia – łączna waga do 30%. Kwalifikacje tenera/ów oceniane będą za:
  1. Wykształcenie zawodowe – (maksymalnie 10%) za wykształcenie o kierunku finanse- ekonomia, prawo           
  2.  Doświadczenie szkoleniowe – (maksymalnie 10%) - za liczbę przeprowadzonych szkoleń zgodnych z tematyką przedmiotowego szkolenia w ciągu ostatnich dwóch lat, zwłaszcza w jednostkach i instytucjach oświatowych (2015 i 2016) - (dla 10 – 9 szkoleń 10%, od 8 do 5 szkoleń - 5%, poniżej 5 szkoleń – 0%).
  3. Rozwój i doświadczenie zawodowe – (maksymalnie 10%) – za przebieg pracy zawodowej, ukończone szkolenia, studia podyplomowe, Certyfikaty (związane z tematyką szkolenia)

 

Maksymalna liczba punktów procentowych - 100%

Oferta, która w kryterium „Doświadczenie” uzyska mniej niż  30% zostanie odrzucona.

Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej www.dbfo.ursynow.pl

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu
 2. Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza ofertowego.
 3. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
 4. Załącznik Nr 4 – Wykaz przeprowadzonych szkoleń przez Oferenta
 5. Załącznik Nr 5 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń przez Prelegenta.
 6. Załącznik Nr 6 – Wykaz osób prowadzących szkolenie
 7. Załącznik Nr 7 - Zapytanie ofertowe

 

Ofertę –  należy złożyć osobiście, pocztą na adres Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Al. KEN 61, 02 – 777 Warszawa, pokój 502 lub e-mailem na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl do dnia 08.06.2016 r. do godz. 15, 00 zgodnie z formularzem Nr 2 (OFERTA)


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy