Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2016-06-08 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym: DBFO/DPAiA/6816/2016 z dnia 31 Maja 2016 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:

Partner Monika Zapendowska, ul. Górska 9D lok. 20, 00-740 Warszawa

Wynik Postępowania


2016-06-01 | Zapytanie ofertowe DBFO\DPAiA\6816\2016

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie,  Al. KEN 61, 02 -777 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną  dostawę  artykułów biurowych w roku 2016.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1.
 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na wszystkie produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Najniższa cena - 100%
 7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawiają taką samą cenę, wówczas Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny  złożonej w ofercie pierwotnej.
 8. Oferta powinna zawierać:
  1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Formularz Oferty – Zał. Nr 2 wraz z Formularzem Cenowym Szczegółowym – Zał. Nr 2A

(Podpisy osoby/osób zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone czytelną, imienną pieczątką osoby podpisującej),

 1. Parafowany i podpisany wzór Umowy  – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z oświadczeniem na ostatniej stronie Umowy: ”akceptuję treść umowy”,
 2. Kopię aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy, tj. z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 1. Ofertę należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, NIE OTWIERAĆ PRZED  06.06.2016, GODZ. 15”
  1. pocztą – na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa,
  2. lub osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502

        do dnia  06.06.2016 do godz. 1500

 1. drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl do dnia 06.06.2016 r. do godz. 15,00:
 1. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.
 1. Zasady ogłoszenia wyników postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, zamieszczona przez Zamawiającego  na stronie internetowej DBFO - www.dbfo.ursynow.pl
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny, zmniejszenia ilości zamówionego asortymentu, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.
 3.  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na przedmiot zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania wyboru oferty.
 4. Przewidywany termin wykonania usługi: od dnia zawarcia umowy do 10.12.2016 r. – dostawa sukcesywna.
 5. Wszelkie zapytania należy kierować drogą elektroniczną do: Anna Polarczyk – apolarczyk @edu.um.warszawa. pl

 

Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 – Formularz Oferty

Zał. Nr 2.A – Formularz cenowy szczegółowy

Zał. Nr 3  – Wzór umow

Zał. Nr 5 - Zapytanie Ofertowe


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy