Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2016-03-04 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA/2730/2016

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów – Pani Alicja Sujkowska-Szkup – zaprasza do złożenia oferty na szkolenie wewnętrzne zgodnie z poniższym opisem:

Temat szkolenia: „Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2016”

 1. Charakter pracy osób szkolonych – pracownicy jednostki samorządu terytorialnego – działu płac i kadr obsługujący placówki oświatowe.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu szkolenia - znajduje się w Zał. Nr 1.
 3. Czas szkolenia: szkolenie jednodniowe w godzinach 9.00 - 15.30.
 4. Termin szkolenia wskazany przez Zamawiającego:  do wyboru 16 - 18 marca  2016 roku.
 5. Miejsce szkolenia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów Al. KEN 61, Warszawa, sala 521.
 6. Liczebność grupy: 16 osób.

Uwaga

Podczas szkolenia należy przewidzieć czas na dyskusję i pytania uczestników!

Warunki płatności za przeprowadzenie szkolenie: płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury – termin 14 dni od jej wystawienia i dostarczenia do Zamawiającego.

 

Informacji udziela Anna Polarczyk –Tel. 22 545 74 71 lub 519 516 293

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

ceny – waga 70%

doświadczenie – waga łącznie 30%, przy czym „doświadczenie” oceniane będzie za:

 1. Liczba przeprowadzonych szkoleń zgodnych z tematyką przedmiotowego szkolenia w ciągu ostatniego roku  - od  0% do 10% (dla 10 – 9  szkoleń 10%, od 8 do 5 szkoleń -  5%, poniżej 5 szkoleń – 0%).
 2. Kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia – waga  od 0% do 20% (poziom i kierunek wykształcenia zgodny z treścią szkolenia, uprawnienia oraz  praktyczne doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia)

Maksymalna liczba punktów procentowych - 100%

Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej DBFO:WWW.DBFO.Ursynów.pl 

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o naborze oferty
 2. Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza ofertowego.
 3. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
 4. Załącznik Nr 4 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń w ostatnim roku.
 5. Załącznik Nr 5 – Wykaz osób prowadzących szkolenie
 6. Załącznik Nr 6 - Zapytanei ofertowe
 7. Załącznik Nr 7 - Program szkoelnia

 

Ofertę –  należy złożyć osobiście, pocztą na adres Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Al. KEN 61, 02 – 777 Warszawa, pokój 502 lub e-mailem na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl do dnia 11.03.2016 r. do godz. 15, 00 zgodnie z formularzem Nr 2 (OFERTA)


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy