Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2015-12-10 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym:

DBFO/DPAiA/14110/2015 z dnia 30 Listopada 2015 r. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

EUROSEJF KONSMETAL Centrum

Zabezpieczeń Rybak i S-ka Spółka Jawna,

Biuro Handlowe, ul. Postepu 11 lok. 5

02-676 Warszawa

Wynik Postępowania


2015-11-30 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA 14110/2015

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów M. St. Warszawy - Zamawiający z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN, 61 02-777 Warszawa, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Sejf ogniotrwały o parametrach określonych w załączniku Nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”

 1. Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień:10 dni od dnia podpisania umowy
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z załączonym Formularzem Oferty – zał. Nr 2  opatrzonym pieczątką firmową i podpisanym przez uprawnioną/e osobę/y.
 3. Do Formularza Oferty należy dołączyć:
 • parafowany wzór umowy
 • aktualny dokument rejestrowy Oferenta
 • Atest dot. Ognioodporności sejfu
 1. Termin płatności wymagany przez Zamawiającego do 14 dni po dostarczeniu zamówienia.
 2. Ofertę należy przesłać na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów M.St. Warszawy, Al. KEN 61, 02-777 Warszawa.
 3. Termin złożenia ofert - upływa w dniu:  07.12.2015 r. o godz. 15:30
 4. Oferty można dostarczyć:
 1. Informacji udziela Rafał Michalski. –Tel. 519 516 292  lub rmichalski@edu.um.warszawa.pl
 2. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.
 3. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium  100% ceny
 4. Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.
 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.
 6. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostarczenie sprzętu opisanego w niniejszym zapytaniu w terminie 3 dni kalendarzowych od daty dokonania wyboru oferty.
 7. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
 8. Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.dbfo.ursynow.pl

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy
 3. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o naborze oferty
 5. Zapytanie ofertowe

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy