Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2015-12-03 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 27 listopada br. W załączniku protokół z postępowania.

Protokół


2015-11-27 | Zapytanie ofertowe DBFO/DPAiA 14010/2015

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę remontu pomieszczeń przeznaczonych na zakładową składnicę akt w  DBFO.

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont pomieszczenia zakładowej składnicy akt DBFO Ursynów

Na remont składa się:

OPIS czynności

Wielkości

Uzupełnienie ścian poprzez zamurowanie otworu na zaprawie cementowo wapiennej

2,10 m3

Uzupełnienie tynków ściennych o grubości do 1,5 cm

32,50 m2

Wykonanie nadproża prefabrykowane (np.. Ytong)

1,40 m

Montaz drzwi przeciwpożarowych EI60 fabrycznie wykończonych

3,40m2

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawa cementową - warstwa grubości 1 cm

25,5m2

Pomieszczenia składnicy znajdują się w budynku szkoły przy ul. Mandarynki 1 w Warszawie (Ursynów)

W celu właściwego skalkulowania ceny za zamawiane usługi umożliwia się wykonawcy przed sporządzeniem oferty  przeprowadzenie wizji w miejscu prowadzonych prac.

 

Podstawą realizacji usługi będzie umowa.

 

Uwagi dodatkowe :

W cenę powinien być wliczony dojazdy do miejsca prac remontowych, koszt dostarczenia materiałów, koszty wywozy odpadów wynikłych przy remontowaniu pomieszczeń, koszty zużytej energii elektrycznej oraz wody i ścieków.

 1. Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień: 22 grudnia 2015 r.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z załączonym Formularzem Oferty opatrzonym pieczątka firmową  oraz powinna być podpisana przez pełnoprawnego reprezentanta oferenta.
 3. Do Formularza Oferty należy dołączyć:
  • Szczegółowy formularz ofertowy,
  • Parafowany wzór umowy,
  • Aktualny dokument rejestrowy Oferenta,
  • Kopie certyfikatów na użyte materiały.
 4. Ofertę należy przesłać na adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy, Al. KEN 61, 02-777 Warszawa, pokój nr 502
 5. Termin złożenia oferty upływa w dniu 01.12.2015 r. o godzinie 15,30
 6. Ofertę można także dostarczyć:
 1. Informacji udziela Pani Anna Polarczyk -Tel 22 443 74 71 lub 519 516 293
 2. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.
 3. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – waga 100%
 4. Termin płatności: do  7 dni po zakończeniu i odbiorze prac.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.
 6. Informacja o wyborze oferenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej: ww.dbfo.ursynow.pl

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy
 3. Załącznik Nr 2a – Szczegółowy formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
 5. Ogłoszenie o naborze oferty
 6. Zapytanie ofertowe

 


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy