Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2015-11-25 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17 listopada br. W załączniku protokół z postępowania.

Protokół


2015-11-12 | Wyjaśnienie

Dotyczy postępowania na zakup mebli biurowych  

Nr DBFO/DPAiA.13101/2015

W związku z nadesłanym zapytaniem odnośnie opisu pozycji 6 w załączniku Nr 1 „Opis zamówienia” (folel/krzesło obrotowe z podłokietnikami typu IGO GX 303. Oparcie wysokie 600-630 mm, regulacja  wysokości za pomocą podnosnika pneumatycznego, regulacja kąta nachylenia oparcia, szerokie siedzisko 470-520 mm, wyprofilowana linia oparcia zapewniająca komfort długotrwałej pracy przy komputerze)

– niniejszym wyjaśniam, iż w przypadku braku  tego asortymentu na rynku, dopuszcza się inny asortyment, ale o parametrach bardzo zbliżonych do podanych w opisie Zapytania ofertowego.

Załącznik

Anna Polarczyk

Główny specjalista

DPAiA


2015-11-09 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę mebli biurowych.

Opis przedmiotu zamówienia: zgodny z załącznikiem Nr 1

 1. Termin realizacji zamówienia ustala się zgodnie z warunkami umowy.
 2. Podstawą realizacji usługi będzie umowa.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z załączonym Formularzem Oferty opatrzonym pieczątka firmową(Załącznik Nr 2).
 4. Do Formularza oferty należy dołączyć: 
  1. Szczegółowy formularz cenowy (Załącznik Nr 2a)
  2. Parafowany wzór umowy (Załącznik Nr 3)
  3. Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy
  4. Certyfikaty na użyte materiały lub oświadczenie, że użyte materiały mają atesty higieniczności.

 

Termin płatności wymagany przez Zamawiającego do 14 dni po zakończeniu prac.

 

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa

lub

 • przesłać poczta elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

 

Termin złożenia ofert - upływa w dniu 17.11. 2015 r. o godz. 15,30.

 

Informacji udziela Pani Anna Polarczyk -Tel 22 443 74 71 lub 519 516 293

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – waga 100%

Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej DBFO: www.dbfo.ursynow.pl  

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza ofertowego.
 3. Załącznik Nr 2a – Wzór szczegółowego formularza cenowego
 4. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.
 5. Ogłoszenie o naborze oferty
 6. Zapytanie ofertowe

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy