Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2015-09-02 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 25 sierpnia br. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Osrodek Edukacyjny BHP dla Ciebie

ul. Górskiego 6/34,

00-033 Warszawa

 

Wynik

 

 


2015-08-25 | Aktualizacja

Zapytanie do przesłanej Oferty z dnia 21.08.2015 r. na szkolenie BHP pracowników DBFO

 

„Czy rozważacie Państwo możliwość przeprowadzenia szkolenia dla osoby kierującej pracownikami metodą samokształcenia kierowanego ?

Jest to metoda dopuszczona przez rozporządzenie dotyczące szkoleń bhp”.

 

Odpowiedź do zapytania:

Dyrekcja DBFO wyraża zgodę na szkolenia dla osoby kierującej pracownikami metodą samokształcenia kierowanego.

 


2015-08-25 | Zapytanie ofertowe

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów – Pani Alicja Sujkowska-Szkup – zaprasza do złożenia oferty na szkolenie wewnętrzne zgodnie z poniższym opisem:

 

Temat szkolenia: „Szkolenie pracowników w zakresie BHP”

Rodzaj szkolenia:

Szkolenie BHP wstępne, okresowe, pracodawcy i osoby kierującej pracownikami.

 

 1. Charakter pracy osób szkolonych – pracownicy administracyjno-biurowi (administracja samorządowa) szczegółowy opis przedmiotu szkolenia - znajduje się w Zał. Nr 1.
 2. Termin szkolenia: pomiędzy 14 - 17 września 2015 roku w godzinach 8.00 - 16.00
 3. Miejsce szkolenia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów Al. KEN 61, Warszawa
 4. Liczebność grupy: 9-10 osób.

 

Uwaga

Podczas szkoleń należy przewidzieć czas na dyskusję i pytania uczestników!

 

Cena jednostkowa każdego ze szkoleń winna zawierać:

 • materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

Warunki płatności za przeprowadzenie szkolenia: płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury – termin 14 dni od jej wystawienia i dostarczenia do Zamawiającego.

 

Informacji udziela Pani Anna Polarczyk –Tel. 22 443 74 71 lub 519 516 293

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

ceny – waga 60%

doświadczenie – waga łącznie 40%, przy czym „doświadczenie” oceniane będzie za:

 1. Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług – 10%
 2. Liczba przeprowadzonych szkoleń zgodnych z tematyką przedmiotowego szkolenia w roku 2013 i 2014 - od 0% do 10% (dla 10 – 9 szkoleń 10%, dla 8-5 szkoleń 5%, poniżej 5 szkoleń – 0%)
 3. Kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia – waga od 0% do 20% (poziom i kierunek wykształcenia zgodny z treścią szkolenia, uprawnienia oraz praktyczne doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia)

 

Maksymalna liczba punktów procentowych - 100%

Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej DBFO: www.dbfo.ursynow.pl

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu
 2. Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza ofertowego.
 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń w 2013 r. i 2014 r.
 4. Załącznik Nr 4 – Wykaz osób prowadzących szkolenie
 5. Ogłoszenie o naborze oferty
 6. Zapytanie ofertowe

 

Ofertę – należy złożyć osobiście, pocztą na adres Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Al. KEN 61, 02 – 777 Warszawa, pokój 502 lub e-mailem na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl do dnia 27.08.2015 r. do godz. 15.00 zgodnie z formularzem Nr 2 (OFERTA)


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy