Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2015-06-29 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym:

DBFO/DPAiA/6730/2015 z dnia 17 Czerwca 2015 r. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Nowa System Białobrzeski Mirosław, ul. Wyszyńskiego 15A/89, 87-100 Toruń

Wynik Postępowania


2015-06-22 | Aktualizacja

Zmianom uległy zapisy umowy dotyczącej zakupu przedłużenia licencji antywirusowej ESET Endpoint Antivirus Suite.

W załączniku umowa po aktualizacji:

1. Załącznik 2 - Umowa


2015-06-17 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu przedłużenia licencji antywirusowej ESET Endpoint Antivirus Suite  - potwierdzonego wydaniem stosownego certyfikatu - na 24 miesiące dla 44 stanowisk.

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Ofertę należy złożyć według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Podpisy osób potwierdzających bądź zatwierdzających treść oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone czytelną, imienną pieczątką osoby podpisującej.
 5. Ofertę należy dostarczyć:
 • na adres email: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl
 • pocztą – na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa,
 • lub osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok. 502
 • do dnia  25 .06. 2015 do godz. 15.00
 1. Wykonawca akceptuje treść umowy -  załącznik Nr 2, oświadczeniem na otrzymanym wzorze umowy .
 2. Zamawiający wymaga , aby do umowy dołączyć kopię aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy tj. z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 3. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Osoby do kontaktu: Anna Polarczyk - tel. 519 516 293 i Rafał Michalski -  tel. 519 516 292.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Ogłoszenie o naborze oferty
3. Załącznik 1 - Formularz Oferty
4. Załącznik 2 - Umowa

 


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy