Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2015-05-27 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym:

DBFO/DPAiA/5261/2015 z dnia 12 Maja 2015 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:


Zadanie I - ANNCOMP I SP. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-355 Warszawa
Zadanie II - SAGITO Sebastian Kaczanowski, ul. Jana Pawła II 23/22. 05-077 Warszawa
Zadanie III - ANNCOMP I SP. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-355 Warszawa

Wynik Postępowania


2015-05-12 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów komupterowych, oprogramowania i urządzeń biurowych z podziałem na zadania:

Zadanie Nr 1 - Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe

Zadanie Nr 2 - Oprogramowanie komputerowe

Zadanie Nr 3 – Urządzenie biurowe


Opis sposobu przygotowania oferty

 • Ofertę można złożyć na  poszczególne zadania, jak również na trzy zadania łącznie.
 • Oferta powinna być wypełniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
 • Podpisy osoby/osób zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone     imienna pieczątką osoby/osób podpisujących
 • Parafowany i podpisany wzór umowy – załącznik Nr 2* i 2a* do zapytania ofertowego z oświadczeniem na ostatniej stronie Umowy: „akceptuje treść umowy”
 • Kopię aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy, tj. z datą wystawienia nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty;
 • Ofertę należy dostarczyć w  formie papierowej zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzętu komputerowego. Nie otwierać przed 21.05.2015 przed godz. 15,30”.
 • Ofertę można przesłać drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Termin i miejsce składnia ofert

 • Ofertę można dostarczyć do dnia 21.05.2015 r. osobiście do sekretariatu DBFO – Al. KEN 61 V p., pokój 502 do godz. 15.30 lub pocztą na adres Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Warszawa Ursynów, Al. KEN 61, 02 – 777 Warszawa
 • Oferta dostarczona drogą elektroniczną powinna wpłynąć do dnia 21.05.2015 r. do godz. 15.30.

Sposób porozumiewania się Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:

 • pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  Warszawa Ursynów, Al. KEN 61 02 –777 Warszawa lub
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego Nr DBFO/DPAiA/5261/2015

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 19.05.2015 do godz. 14.00.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Polarczyk – tel.: 519 516 293 i Rafał Michalski – tel. 519 516 292 w  godzinach od 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku .

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Najniższa cena  - 100%
                                     
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Ogłoszenie o naborze oferty

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Protokół dostawyu sprzętu

5. Protokół odbioru sprzętu

6. Zał. nr 1 - Formularz oferty

7. Zał. nr 1a - Formularz cenowy szczegółowy

8. Zał. nr 2 - Umowa zadanie 1 i 3

9. Zał. nr 2a - Umowa zadanie 2


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy