Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Zamówienia


2015-03-11 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym

DBFO/DPAiA/2198/2015 z dnia 27 Luty 2015 r. W jego wyniku wybrano ofertę firm:
Część I - AMAD Sp. z o.o.; ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki
Część II - AMAD Sp. z o.o.; ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki
Część III - INV MEDIA Sp. z o.o., ul. ALZACKA 16/1, Warszawa

Wynik postępowania


2015-03-05 | Wyjaśnienia do postępowania

Wyjaśnienia dotyczące skierowanych zapytań do prowadzonego postępowania na zakup artykułów biurowych przez DBFO Ursynów.

Załącznik nr 1 - Wyjąsnienia


2015-02-27 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się
z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dostawy w roku 2015 następujących artykułów biurowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ NR I – papier do drukowania

CZĘŚĆ NR II – różny sprzęt i artykuły biurowe

CZĘŚĆ NR III – wkłady barwiące

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki Nr 1, 2 oraz 3
  2. Wykonawca musi przedstawić ofertę na wszystkie produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia danej części.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
  6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Ogłoszenie o naborze oferty

3. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Papier

4. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - Art. biurowe

5. Zał. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - Tonery

6. Zał. nr 4 - Formularz oferty

7. Zał. nr 4.1 - Formularz cenowy szczegółowy - Papier

8. Zał. nr 4.2 - Formularz cenowy szczegółowy - Art. biurowe

9. Zał. nr 4.3 - Formularz cenowy szczegółowy - Tonery

10. Zał. nr 5 - Umowa na papier

11. Zał. nr 6 - Umowa na art. biurowe

12. Zał. nr 7 - Umowa na tonery

 


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy