Dziś jest czwartek,
20-02-2020

SIO - Terminy i podstawowe informacje


Czy po wprowadzeniu "nowego SIO" nadal trzeba wypełniać "stare SIO"?

Tak. W dalszym ciągu trwa okres przejściowy, w którym równolegle funcjonuje zarówno "stare" SIO, jak i "nowe" (zmodernizowane) SIO. Więcej o nowym SIO można znaleźć tutaj.


Jakie placówki są zobowiązane wykonać sprawozdania SIO wg stanu na 31 marca?

Sprawozdanie wg stanu na 31 marca sporządzają wszystkie placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, w tym także niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne.


Jak można wybrać datę sprawozdania, które tworzymy (31 marca 2014)?

Wyboru typu sprawozdania dokonuje się przy tworzeniu nowego dokumentu (pojawia się okno 'Rodzaj spisu', należy wtedy wybrać odpowiednią datę) bądź przy imporcie starego dokumentu do nowego (więcej o imporcie można przeczytać tutaj).


Skąd wziąć instukcję użytkowania programu SIO? Gdzie znleźć dodatkowe informacje odnośnie SIO?

Należy odwiedzić stronę Centrum Pomocy SIO. Można tam pobrać instrukcje do programu, jak i znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania związane z SIO.


Mam problemy z zalogowaniem do programu SIO. Co zrobić?

Należy zapoznać się z opisem logowania (tutaj)


Po uruchomianiu SIO i zalogowaniu użytkownika, pojawia się okno 'Program aktualizujący - System Informacji Oświatowej'. O co chodzi?

Aplikacja SIO automatyczne sprawdza najnowszą wersję za każdym razem, gdy uruchamiany jest program. Jeśli jest dostępna aktualizacja, aplikacja SIO zaproponuje jej pobranie i zainstalowanie - należy się na to zgodzić i następnie postępować wg poleceń instalatora. Oczywiście do pobrania aktualizacji wymagane jest działające połączenie internetowe. Gdyby automatyczne aktualizacje powodowały jakieś problemy, można je wyłączyć wchodząc w menu 'Aktualizacje' i odznaczając opcję 'Pobieraj aktualizacje'.


Po uruchomianiu SIO i zalogowaniu użytkownika, pojawia się komunikat mówiący, że informacje o aktualizacjach nie mogły zostać pobrane. O co chodzi?

Po uruchomieniu, aplikacja SIO próbuje połączyć się z serwerem w celu sprawdzenia aktualnej wersji programu i pobrania najnowszych aktualizacji. Powyższy komunikat pokazuje się, gdy nie udało się nawiązać połączenia. Po zamknięciu okienek z błędami możliwa jest normalna praca z programem. Jeśli aplikacja nie jest w stanie automatycznie pobrać aktualizacji, warto sprawdzać jaka jest bieżąca wersja dostępna na stronie SIO i w razie czego samodzielnie pobrać i zainstalować nową wersję.


Co i do kiedy należy zrobić po wypełnieniu sprawozdania?

Po wypełnieniu wszystkich tabel w programie SIO, należy:

  • Wyeksportować plik z danymi i dostarczyć go do DBFO Ursynów. Można to zrobić na kilka sposobów - wysłać pocztą elektroniczną na adresy skossowski@edu.um.warszawa.pl [placówki publiczne] bądź rmichalski@edu.um.warszawa.pl [placówki niepubliczne], albo nagrać go na płytę i dostarczyć do DBFO Ursynów, do p. 513 (publiczne) p.505 (niepubliczne) w Ratuszu Dzielnicy Ursynów. Aby wygenerować wspomniany plik, w menu na górze okna programu klikamy "Plik", a następnie wybieramy pozycję "Eksportuj do jednostki prowadzącej". Eksport nie powiedzie się, jeśli w wypełnionych tabelach są błędy - listę błędów można uzyskać, wybierając menu "Plik" a następnie "Sprawdź"). Zapisany plik powinien mieć rozszerzenie .exp i nazwę w postaci długiego ciągu cyfr - np. 000802113000000918123003.exp - oczywiście cyfry będą inne niż w podanym tu przykładzie.
  • wydrukować raport zbiorczy (1 egzemplarz). Raport ten, podpisany przez dyrektora placówki, z pieczęciami placówki i dyrektora, należy dostarczyć bezpośrednio do DBFO Ursynów do p. 513 w Ratuszu Dzielnicy Ursynów. Aby wydrukować ten raport, w menu na górze okna programu wybieramy "Raporty", a następnie "Zestawienie zbiorcze", po czym drukujemy raport klikając na ikonkę drukarki.

UWAGA: Wspomniany wyżej plik i raport należy przekazać do DBFO w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia


Jak przenieść do nowego sprawozdania dane ze starszej wersji programu?

Mechanizm importu danych został szczegółowo opisany tutaj.


Jaki typ organu prowadzącego/rejestrującego należy wybrać?

W Tabeli I1.Identyfikacja należy wybrać odpowiedni typ organu prowadzącego/rejestrującego (dla placówek publicznych dotyczy to komórki nr. 20 w tabeli, dla niepublicznych komórki nr. 25). Przedszkola, szkoły podstawowe (z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych), gimnazja (z wyjątkiem specjalnych) wybierają w tym miejscu 'Gmina', natomiast pozostałe szkoły i placówki oświatowe, w tym licea i poradnie, wybierają 'Miasto na prawach powiatu'. W przypadku zespołów szkół, wybieramy 'Miasto na prawach powiatu', jeśli choć jedna z placówek kwalifikuje się do kategorii 'Miasto na prawach powiatu' wg powyższych definicji, w przeciwnym razie wybieramy 'Gmina'.


Jak uwzględnić w sprawozdaniu oddziały o różnej specyfice (sportowe, integracyjne, itp)?

Jeżeli w danej szkole występują oddziały o różnej specyfice (np. integracyjne, sportowe, dwujęzyczne, ogólnodostępne ...) należy w programie SIO dodać odpowiednią liczbę tabel U3.1 (Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności) i wypełnić dla każdej specyfiki oddziału osobną tabelę.


Gdzie uzyskać pomoc w razie problemów?

Pierwszym miejscem, gdzie należy szukać rozwiązania problemów, jest Centrum pomocy SIO. Szerszą pomoc można uzyskać wykorzystując kontakty ze strony SIO.

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy