Dziś jest poniedziałek,
21-10-2019

Oferty pracy


2015-12-31 | Informacja o wyniku naboru

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty informuje o wyniku naboru dotyczacego ogłoszenie z dnia 26.11.2015 r.

 • Data ukazania się ogłoszenia: 26.11.2015
 • Data rozstrzygnięcia: 30.12.2015
 • Na stanowisko: Radca Prawny
 • Status: nabór zakończony wyborem kandydata
 • Wynik naboru: Artur Załuski, Warszawa
 • Data publikacji wyniku: 31.12.2015

2015-11-26 | Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Radca Prawny

 

Wymiar etatu: 0,5

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez Dyrektora DBFO i dyrektorów placówek oświatowych;
 • Doradztwo prawne na rzecz DBFO i placówek oświatowych, w tym udzielanie opinii i porad prawnych oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • Reprezentowanie procesowe przed sądami i innymi organami orzekającymi;
 • Wydawanie opinii prawnych w przedmiocie zawieranych umów;
 • Przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych dotyczących bieżącej działalności DBFO, w szczególności umów zamówień publicznych;
 • Weryfikacja i ocena pod względem formalno-prawnym przygotowanych przez placówki oświatowe i DBFO Ursynów aktów prawnych oraz projektów umów, sporządzanie opinii prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług itp.;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskie go zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe o kierunku prawo
 • wpis na listę radców prawnych uprawniający do wykonywania zawodu
 • doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w obsłudze prawnej

Wymagania dodatkowe:

 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, biegła obsługa komputera
 • dążenie do rezultatów, komunikatywność, sumienność, samodzielność, współpraca zespole, rozwiązywanie problemów, wysoka kultura osobista,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia jednolitych magisterskich studiów wyższych o kierunku prawo
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w obsłudze prawnej
 • kserokopia wpisu na listę radców prawnych
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 11 grudnia br. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

02-777 Warszawa

Tel: (0-22) 443 74 65


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy