Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Oferty pracy


2020-10-08 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. płac

nr ogłoszenia 1/DP/2020

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów;
 2. Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich;
 3. Sporządzanie list wypłat do zatwierdzenia;
 4. Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
 5. Sporządzanie zestawień wypłat dla poszczególnych placówek;
 6. Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
 7. Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
 8. Sporządzanie przelewów ZUS dla obsługiwanych placówek (na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy) po uzgodnieniu z Działem Finansowo-Księgowym;
 9. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników placówek oświatowych,
 10. Naliczanie podstawy wynagrodzeń do przeliczania emerytury i renty;
 11. Współdziałanie z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie elektronicznego eksportu danych o dokonanych wypłatach do programu finansowo-księgowego;
 12. Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
 13. Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura;
 14. Uzgadnianie z Działem Finansowo-Księgowym kont rozrachunkowych w zakresie realizacji wypłat wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych dla pracowników oraz naliczonych pochodnych od tych wypłat;

 

Wymagania kwalifikacyjne

Niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. Doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata stażu pracy w tym co najmniej rok w obszarze płac;
 3. Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
 4. Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Znajomość aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;
 • Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela;
 • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa;
 • Ustawa z dnia 19.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
  sfery budżetowej;
 • Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty;
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa z dnia 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • Ustawa z dnia 04.03.1995 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • Statut Statutu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty
  m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura www.dbfo.ursynow.pl)
 1. Umiejętności praktyczne:
 • Znajomość zasad wypłat wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

Dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie –wyższe o specjalności prawa pracy, kadry lub/i płace lub studia podyplomowe w tym zakresie lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego potwierdzonego certyfikatem zawodowym specjalisty.
 2. Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 1 rok stażu pracy w obszarze płac jednostek sektora finansów publicznych;
 3. Umiejętności szczególne:
 • Znajomość programu płacowego PŁATNIK
 • znajomość programu płacowego sQola Płace firmy QNT
 1. Kompetencje:
 • Identyfikacja z Pracodawcą;
 • Komunikatywność i współpraca;
 • Orientacja na klienta;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
 • Sumienność;
 • Terminowość i zarządzanie czasem.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie w 1,00 wymiaru etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa
  o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą.
  W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
 2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
 3. Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
 4. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

Wymagane dokumenty

 1. Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzu aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji) ;
 3. Oświadczenie kandydata dla celów zatrudnienia w DBFO – w przypadku ubiegania się o stanowisko kierownika (wypełnione w formularzu aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji);
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 5. Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych;
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.

Termin i miejsce składania dokumentów

Forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie www.dbfo.ursynow.pl w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie na V w sekretariacie, pokój 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

Termin:

Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

26 października 2020 roku

O złożeniu dokumentów aplikacyjnych w terminie decyduje data i godzina przesłania formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji. Dokumenty nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze kandydatów - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa, tel. 22/2775100, email: dbfoursynow@edu.um.warszawa.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez email: ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl lub adres pocztowy Administratora z dopiskiem „IOD”.;
 3. Głównym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy oraz podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze są przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art.  221 §1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (obowiązek prawny Administratora); 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 §1 pkt 4-6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podjęcie działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy);

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); podanie przez kandydata innych danych osobowych, niż wymagają tego przepisy prawa, potraktowane będzie jako świadoma i dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, którą można odwołać w dowolnym czasie;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dochodzenie lub ewentualna obrona przed roszczeniami);

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organ prowadzący Administratora;

- organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;

- uprawnione podmioty obsługi informatycznej, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę;

- dodatkowo dane osoby wyłonionej w procesie rekrutacji do zatrudnienia obejmujące imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.dbfo.ursynow.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 1. Po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji (opublikowania wyników) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym zostaną trwale i komisyjnie zniszczone. 
 2. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi do  Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


2020-10-08 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. płac

nr ogłoszenia 1/DP/2020

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów;
 2. Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich;
 3. Sporządzanie list wypłat do zatwierdzenia;
 4. Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
 5. Sporządzanie zestawień wypłat dla poszczególnych placówek;
 6. Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
 7. Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
 8. Sporządzanie przelewów ZUS dla obsługiwanych placówek (na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy) po uzgodnieniu z Działem Finansowo-Księgowym;
 9. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników placówek oświatowych,
 10. Naliczanie podstawy wynagrodzeń do przeliczania emerytury i renty;
 11. Współdziałanie z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie elektronicznego eksportu danych o dokonanych wypłatach do programu finansowo-księgowego;
 12. Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
 13. Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura;
 14. Uzgadnianie z Działem Finansowo-Księgowym kont rozrachunkowych w zakresie realizacji wypłat wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych dla pracowników oraz naliczonych pochodnych od tych wypłat;

 

Wymagania kwalifikacyjne

Niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. Doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata stażu pracy w tym co najmniej rok w obszarze płac;
 3. Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
 4. Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Znajomość aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;
 • Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela;
 • Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa;
 • Ustawa z dnia 19.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
  sfery budżetowej;
 • Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty;
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa z dnia 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • Ustawa z dnia 04.03.1995 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • Statut Statutu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty
  m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura www.dbfo.ursynow.pl)
 1. Umiejętności praktyczne:
 • Znajomość zasad wypłat wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

Dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie –wyższe o specjalności prawa pracy, kadry lub/i płace lub studia podyplomowe w tym zakresie lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego potwierdzonego certyfikatem zawodowym specjalisty.
 2. Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 1 rok stażu pracy w obszarze płac jednostek sektora finansów publicznych;
 3. Umiejętności szczególne:
 • Znajomość programu płacowego PŁATNIK
 • znajomość programu płacowego sQola Płace firmy QNT
 1. Kompetencje:
 • Identyfikacja z Pracodawcą;
 • Komunikatywność i współpraca;
 • Orientacja na klienta;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
 • Sumienność;
 • Terminowość i zarządzanie czasem.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie w 1,00 wymiaru etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa
  o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą.
  W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
 2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
 3. Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
 4. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

Wymagane dokumenty

 1. Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzu aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji) ;
 3. Oświadczenie kandydata dla celów zatrudnienia w DBFO – w przypadku ubiegania się o stanowisko kierownika (wypełnione w formularzu aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji);
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 5. Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych;
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.

Termin i miejsce składania dokumentów

Forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie www.dbfo.ursynow.pl w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie na V w sekretariacie, pokój 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

Termin:

Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

26 października 2020 roku

O złożeniu dokumentów aplikacyjnych w terminie decyduje data i godzina przesłania formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji. Dokumenty nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze kandydatów - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa, tel. 22/2775100, email: dbfoursynow@edu.um.warszawa.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez email: ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl lub adres pocztowy Administratora z dopiskiem „IOD”.;
 3. Głównym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy oraz podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze są przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art.  221 §1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (obowiązek prawny Administratora); 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 §1 pkt 4-6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podjęcie działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy);

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); podanie przez kandydata innych danych osobowych, niż wymagają tego przepisy prawa, potraktowane będzie jako świadoma i dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, którą można odwołać w dowolnym czasie;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dochodzenie lub ewentualna obrona przed roszczeniami);

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organ prowadzący Administratora;

- organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;

- uprawnione podmioty obsługi informatycznej, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę;

- dodatkowo dane osoby wyłonionej w procesie rekrutacji do zatrudnienia obejmujące imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.dbfo.ursynow.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 1. Po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji (opublikowania wyników) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym zostaną trwale i komisyjnie zniszczone. 
 2. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi do  Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


Powrót

Formularz zgłoszeniowy


Imię i nazwisko: (wymagane)


Adres email: (wymagane)


Numer ogłoszenia: (wymagane)


Wiadomość:


Zgody kandydata (wymagane)
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo Polskie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych
Oświadczam, ze nie byłem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, w DBFO Ursynów m.st. Warszawy.

Wstaw załącznik
Maksymalny rozmiar wszystkich załączników nie może przekroczyć 4MB

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik 3:

Załącznik 4:

Załącznik 5:

Załącznik 6:


Pytanie antyspamowe
*

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy