Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Oferty pracy


2020-09-28 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor/Inspektor ds. finansowo – księgowych

(4 wolne stanowiska urzędnicze)

nr ogłoszenia 1/DFK/2020

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych przydzielonych placówek oświatowych, w szczególności:

 1. przyjmowanie i kontrola dokumentów księgowych,
 2. rozliczanie i sporządzanie dowodu wypłaty zaliczek,
 3. rozliczanie magazynu żywnościowego placówek,
 4. rozliczanie dochodów budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
 5. rozliczanie kosztów placówek zgodnie z zawartymi porozumieniami,
 6. dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
 7. import list płac do systemu bankowego,
 8. terminowe sporządzanie przelewów oraz zestawień niezbędnych do ich akceptacji,
 9. analiza sald kont, rozrachunków, realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planów finansowych
        oraz zestawień majątku z ewidencją księgową,
 10.  prowadzenie ewidencji (cząstkowych rejestrów jednostki) dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 11. sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 lub (korekty deklaracji) za dany okres rozliczeniowy,
 12. przekazywanie środków finansowych na zapłatę podatku VAT,
 13. księgowanie umorzeń środków trwałych,
 14. prowadzenie windykacji należności (noty odsetkowe, potwierdzenia sald),
 15. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 16. finansowa obsługa funduszu świadczeń socjalnych,
 17. współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi finansowo – księgowej.

 

Wymagania kwalifikacyjne

Niezbędne:

 1. Wykształcenie -  średnie lub wyższe w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości;
 2. Doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata stażu pracy w tym co najmniej 1 rok w obszarze księgowości;
 3. Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
 4. Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Znajomość aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa  z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
 • Ustawa z dnia 04.03.1995 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Statut Statutu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty
  m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura www.dbfo.ursynow.pl)
 1. Umiejętności praktyczne:
 • Znajomość zasad rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

Dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie – wyższe w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości;
 2. Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 2 lata stażu pracy w obszarze księgowości jednostek sektora finansów publicznych;
 3. Umiejętności szczególne:
 • Znajomość programu finansowo – księgowego QNT;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 1. Kompetencje:
 • Identyfikacja z Pracodawcą;
 • Komunikatywność i współpraca;
 • Orientacja na klienta;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
 • Sumienność;
 • Terminowość i zarządzanie czasem.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie w 1,00 wymiaru etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa
  o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą.
  W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
 2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
 3. Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
 4. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

Wymagane dokumenty

 1. Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzu aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji) ;
 3. Oświadczenie kandydata dla celów zatrudnienia w DBFO – w przypadku ubiegania się o stanowisko kierownika (wypełnione w formularzu aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji);
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 5. Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych;
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty
w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.

Termin i miejsce składania dokumentów

Forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie www.dbfo.ursynow.pl w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej
61 w Warszawie na V w sekretariacie, pokój 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

Termin:

Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

16 października 2020 roku

O złożeniu dokumentów aplikacyjnych w terminie decyduje data i godzina przesłania formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji. Dokumenty nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze kandydatów - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa, tel. 22/2775100, email: dbfoursynow@edu.um.warszawa.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez email: ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl lub adres pocztowy Administratora z dopiskiem „IOD”.;
 3. Głównym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy oraz podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze są przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art.  221 §1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (obowiązek prawny Administratora); 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 §1 pkt 4-6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podjęcie działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy);

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); podanie przez kandydata innych danych osobowych, niż wymagają tego przepisy prawa, potraktowane będzie jako świadoma i dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, którą można odwołać w dowolnym czasie;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dochodzenie lub ewentualna obrona przed roszczeniami);

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organ prowadzący Administratora;

- organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;

- uprawnione podmioty obsługi informatycznej, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę;

- dodatkowo dane osoby wyłonionej w procesie rekrutacji do zatrudnienia obejmujące imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.dbfo.ursynow.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 1. Po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji (opublikowania wyników) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym zostaną trwale i komisyjnie zniszczone. 
 2. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi do  Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Powrót

Formularz zgłoszeniowy


Imię i nazwisko: (wymagane)


Adres email: (wymagane)


Numer ogłoszenia: (wymagane)


Wiadomość:


Zgody kandydata (wymagane)
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo Polskie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych
Oświadczam, ze nie byłem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, w DBFO Ursynów m.st. Warszawy.

Wstaw załącznik
Maksymalny rozmiar wszystkich załączników nie może przekroczyć 4MB

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik 3:

Załącznik 4:

Załącznik 5:

Załącznik 6:


Pytanie antyspamowe
*

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy