Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Oferty pracy


2020-06-25 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuję o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 02.06.2020
 • Data rozstrzygnięcia: 25.06.2020
 • Na stanowisko:Główny Księgowy
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Wynik naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki

2020-02-06 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Miasto Stołeczne Warszawa - DBFO Ursynów

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII / 416 / 2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343).


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

Wymiar etatu: 1/ umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające na:

 1. zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań, wykazanie w sprawozdaniu budżetowym i finansowym danych zgodnych z ewidencją księgową, bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób umożliwiający: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji na temat realizacji wykonania budżetu, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi polegające na:  zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,  zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,
 3. zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty po dokonaniu wstępnej kontroli:  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności
  i rzetelności  dokumentów  dotyczących operacji gospodarczych  i  finansowych.
 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora DBFO dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 5. nadzór nad ewidencjonowaniem kosztów, wydatków i przychodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz prawidłowym prowadzeniem ewidencji analitycznej i syntetycznej.
 6. nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących podatków, składek ZUS, PFRON oraz terminowości ich rozliczania przez poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za ww. zakres obowiązków.
 7. opracowywanie rocznych planów finansowych w oparciu
  o wskaźniki budżetowe, arkusze organizacyjne, potrzeby zgłoszone w celu realizacji zadań przez placówki oświatowe i Wydział Oświaty i Wychowania.
 8. Bieżąca analiza wykonania budżetu i wnioskowania o dokonywanie przesunięć w trakcie realizacji budżetu w wyniku dokonywanych oszczędności i przeznaczeniu na nowe zadania.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, rachunkowość, finanse
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie oświaty, ustawie o pracownikach samorządowych, o ustroju m.st. Warszawy
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,
 • odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, w szczególności Exel

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe II stopnia
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce samorządowej
 • biegła obsługa komputera
 • znajomość programu finansowo - księgowego QNT
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
 • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
 • zdolności analityczne

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na V piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta  dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy:  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących 3 – letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • własnoręcznie podpisane CV,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 61,
  dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Głównego Księgowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku ds. finansowo - księgowych prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data wpływu do DBFO Ursynów, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 06 marca 2020 roku do na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy
al. KEN 61, 02-777 Warszawa, (V piętro, pokój 502)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego”

 

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne (niespełniające wymogów formalnych)a także dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone a osoby, które je złożyły nie będą o tym informowane. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania telefonicznie lub na adres e-mail. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, wszystkie złożone dokumenty zostaną zniszczone.

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy:
 1. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy:
 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powrót

Formularz zgłoszeniowy


Imię i nazwisko: (wymagane)


Adres email: (wymagane)


Numer ogłoszenia: (wymagane)


Wiadomość:


Zgody kandydata (wymagane)
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo Polskie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych
Oświadczam, ze nie byłem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, w DBFO Ursynów m.st. Warszawy.

Wstaw załącznik
Maksymalny rozmiar wszystkich załączników nie może przekroczyć 4MB

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik 3:

Załącznik 4:

Załącznik 5:

Załącznik 6:


Pytanie antyspamowe
*

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy