Dziś jest czwartek,
04-06-2020

Oferty pracy


2020-06-03 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuję o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 6.02.2020
 • Data rozstrzygnięcia: 20.04.2020
 • Na stanowisko:Specjalista ds. płac w Dziale Płac
 • Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Wynik naboru: Małgorzata Szczepańska, Warszawa

2020-02-06 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Miasto Stołeczne Warszawa - DBFO Ursynów

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII / 416 / 2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343).


SPECJALISTA DS. PŁAC

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Dziale Płac

Wymiar etatu: 1
(umowa o pracę oraz umowa na zastępstwo)

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługa sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów i zasiłków na zagospodarowanie itp.;
 2. Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich;
 3. Sporządzanie list wypłat do zatwierdzenia;
 4. Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
 5. Sporządzanie zestawień wypłat dla poszczególnych placówek;
 6. Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
 7. Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
 8. Sporządzanie przelewów ZUS dla obsługiwanych placówek (na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy) po uzgodnieniu z Działem Finansowo-Księgowym;
 9. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników placówek oświatowych,
 10. Naliczanie podstawy wynagrodzeń do przeliczania emerytury i renty;
 11. Współdziałanie z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie elektronicznego eksportu danych o dokonanych wypłatach do programu finansowo-księgowego;
 12. Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
 13. Prowadzenie obsługi funduszu socjalnego placówek oświatowych w zakresie pracowników, emerytów i rencistów
  i naliczanie świadczenia urlopowego dla nauczycieli zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 14. Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura;
 15. Uzgadnianie z Działem Finansowo-Księgowym kont rozrachunkowych w zakresie realizacji wypłat wynagrodzeń
  i świadczeń pieniężnych dla pracowników oraz naliczonych pochodnych od tych wypłat;

Wymagania niezbędne:

 • co najmniej 2 lata pracy w płacach,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

Wymagania pożądane:

 • znajomość programu płacowego Płatnik,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • doświadczenie pracy w płacach w sektorze finansów publicznych,
 • biegła obsługa komputera,
 • znajomość programu płacowego sQola Płace firmy QNT,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej),
 • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej,
 • zdolności analityczne.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na V piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta  dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy:  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • własnoręcznie podpisane CV,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik
  do ogłoszenia,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany min.2 letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 61, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Specjalista zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Specjalisty ds. płac prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data wpływu do DBFO Ursynów, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 06 marca 2020 roku do na adres:

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy
al. KEN 61, 02-777 Warszawa, (V piętro, pokój 502)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, Specjalista ds. płac”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne (niespełniające wymogów formalnych)a także dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone a osoby, które je złożyły nie będą o tym informowane. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania telefonicznie lub na adres e-mail. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, wszystkie złożone dokumenty zostaną zniszczone.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy:

2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy:

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy