Dziś jest niedziela,
18-04-2021

Oferty pracy


2020-02-12 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuję o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 07.01.2020
 • Data rozstrzygnięcia: 12.02.2020
 • Na stanowisko: Referent/Starszy referent/Samodzielny referent/ Specjalista ds. Planowania, Analiz i Administracji
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Wynik naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydata/ kandydatki

2020-01-07 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Miasto Stołeczne Warszawa - DBFO Ursynów

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Działa na podstawie Uchwały Nr XXIII / 416 / 2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343).

Referent/Starszy referent/Samodzielny referent/ Specjalista ds. Planowania, Analiz i Administracji

 

Miejsce pracy: Warszawa

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

Wymiar etatu: 1/ umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych,
 2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych w układach tradycyjnym i zadaniowym,
 3. Przygotowywanie informacji dla obsługiwanych szkół i placówek oświatowych o wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków,
 4. Przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w planach finansowych obsługiwanych szkół i placówek oświatowych w uzgodnieniu z dyrektorami,
 5. Przeprowadzanie okresowych analiz wykonywania planu dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych pod kątem ich właściwej realizacji,
 6. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych wraz z częścią opisową,
 7. Bieżąca współpraca z komórkami wewnętrznymi DBFO w zakresie zmian planu wydatków budżetowych placówek oraz ich prawidłowego wykonania,
 8. Przygotowywanie informacji dla obsługiwanych szkół i placówek oświatowych, niezbędnych do sporządzania sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 9. Weryfikacja umów rocznych i wieloletnich zawieranych przez obsługiwane szkoły i placówki oświatowe, przed kontrasygnatą głównego księgowego,
 10. Wykonywanie aktualnych analiz i wyliczeń na bieżące potrzeby.

Wiedza i umiejętności:

 1. Ustawa o finansach publicznych.
 2. Ustawa o rachunkowości budżetowej.
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych.
 4. Ustawa o samorządzie gminnym.
 5. Ustawa o pracownikach samorządowych.
 6. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 7. Instrukcja kancelaryjna.
 8. Ustawa Kodeks Pracy.
 9. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość programów pakietu Office, w szczególności MS Exel
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 •  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, lub rachunkowość, finanse 
 • doświadczenie zawodowe w planowaniu i analizach ok. 3 lat
 • znajomość zagadnień budżetowych i specyfiki oświaty
 • doświadczenie pracy w płacach w sektorze finansów publicznych
 • biegła obsługa komputera
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
 • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
 • zdolności analityczne

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na V piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta  dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy:  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • własnoręcznie podpisane CV,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 61, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Referent/Starszy referent/Samodzielny referent/ Specjalista ds. Planowania, Analiz i Administracji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku w Dziale Planowania, Analiz i Administracji prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data wpływu do DBFO Ursynów, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku do na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy
al. KEN 61

02-777 Warszawa
(V piętro, pokój 502)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w " Dziale Planowania, Analiz i Administracji"

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne (niespełniające wymogów formalnych)a także dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone a osoby, które je złożyły nie będą o tym informowane. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania telefonicznie lub na adres e-mail. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, wszystkie złożone dokumenty zostaną zniszczone.

 

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy:

2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy:

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 


Powrót

Formularz zgłoszeniowy


Imię i nazwisko: (wymagane)


Adres email: (wymagane)


Numer ogłoszenia: (wymagane)


Wiadomość:


Zgody kandydata (wymagane)
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo Polskie
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych
Oświadczam, ze nie byłem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, w DBFO Ursynów m.st. Warszawy.

Wstaw załącznik
Maksymalny rozmiar wszystkich załączników nie może przekroczyć 4MB

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik 3:

Załącznik 4:

Załącznik 5:

Załącznik 6:


Pytanie antyspamowe
*

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy