Dziś jest środa,
20-11-2019

Oferty pracy


2019-08-26 | Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuje o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 02.07.2019
 • Data rozstrzygnięcia: 26.08.2019
 • Na stanowisko: Samodzielny Referent/Specjalista/ Inspektor w Wydziale Planowania, Analiz i Administracji
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Wynik naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydat/kandydatki

2019-07-02 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Samodzielny Referent/Specjalista/ Inspektor w Wydziale Planowania, Analiz i Administracji

umowa o pracę

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych w układach tradycyjnym i zadaniowym,
 • przygotowywanie informacji dla obsługiwanych szkół i placówek oświatowych o wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w planach finansowych obsługiwanych szkół i placówek oświatowych w uzgodnieniu z dyrektorami,
 • przeprowadzanie okresowych analiz wykonywania planu dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych pod kątem ich właściwej realizacji,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych wraz z częścią opisową,
 • bieżąca współpraca z komórkami wewnętrznymi DBFO w zakresie zmian planu wydatków budżetowych placówek oraz ich prawidłowego wykonania,
 • przygotowywanie informacji dla obsługiwanych szkół i placówek oświatowych, niezbędnych do sporządzania sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 • weryfikacja umów rocznych i wieloletnich zawieranych przez obsługiwane szkoły i placówki oświatowe, przed kontrasygnatą głównego księgowego
 • wykonywanie aktualnych analiz i wyliczeń na bieżące potrzeby.

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • bardzo dobra obsługa komputera, w tym programu MS Excel,
 • zdolności analityczne,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.)
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień budżetowych,
 • komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,  odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na V piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta  dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy:  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
•    własnoręcznie podpisane CV,
•    własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
•    pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
•    pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 61, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Starszy Referent zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku starszego referenta prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO Ursynów, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 3 sierpnia 2019 roku do na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy
al. KEN 61

02-777 Warszawa
(V piętro, pokój 502)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, Samodzielny Referent/Specjalista/ Inspektor w Wydziale Planowania, Analiz i Administracji

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne (niespełniające wymogów formalnych)a także dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone a osoby, które je złożyły nie będą o tym informowane. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania telefonicznie lub na adres e-mail. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, wszystkie złożone dokumenty zostaną zniszczone.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy