Dziś jest środa,
20-11-2019

Oferty pracy


2014-09-22 | Rozstrzygnięcie konkursu

W związku z ogłoszeniem z dn. 2014-08-11 o naborze kandydatów na wolne stanowisko:
Informatyk / Administrator Systemów Informatycznych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie i przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, wybrano 1 osobę, której zaoferowano pracę w DBFO Ursynów.
Jest nią Pan Rafał Michalski.

2014-08-11 | Informacja o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Informatyk / Administrator Systemów Informatycznych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • zapewnienie prawidłowego i ciągłego działania infrastruktury informatycznej jednostki (ok 40 komputerów + serwer)
 • administrowanie domeną Windows (Active Directory)
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w jednostce, m.in. poprzez regularne wykonywanie kopii zapasowych danych oraz utrzymywanie aktualnej ochrony antywirusowej
 • instalowanie i aktualizowanie/konserwacja niezbędnego oprogramowania; zapewnienie pełnej legalności stosowanego oprogramowania
 • wsparcie techniczne dla pracowników jednostki (helpdesk)
 • podstawowy serwis i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego
 • tworzenie skryptów/programów na potrzeby Biura
 • identyfikacja i zgłaszanie potrzeb w zakresie kupna nowego sprzętu i oprogramowania oraz tworzenie opisów zamówienia
 • tworzenie i aktualizacja witryny internetowej jednostki
 • współpraca z poszczególnymi działami Biura w zakresie optymalizacji i automatyzacji wykonywanych przez nie czynności
 • zapewnienie zgodności stosowanych rozwiązań teleinformatycznych z odpowiednimi przepisami, w szczególności z „Ustawą o ochronie danych osobowych” oraz wewnętrzną „Polityką bezpieczeństwa”
 • tworzenie i modyfikowanie wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem
 • prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w szczególności „Ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych”
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji sprzętu i oprogramowania
 • zbieranie i weryfikowanie danych cząstkowych przekazywanych przez placówki oświatowe dla Systemu Informacji Oświatowej
 • aktualizacja danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki
 • współpraca z jednostkami informatycznymi Urzędu Dzielnicy Ursynów i Urzędu m.st. Warszawy w zakresie prawidłowego działania usług udostępnianych dla Biura przez ww. podmioty

Wymagania konieczne:

 • dobra znajomość zagadnień związanych z obsługą i administracją systemu Windows 7
 • dobra znajomość programów MS Word, Excel i Outlook w wersji 2003/2010/2013
 • podstawowa znajomość usług Active Directory
 • podstawowa znajomość Html, CSS, PHP i MySQL
 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość usług Active Directory
 • umiejętność pisania skryptów VBS, VBA, AutoIt
 • znajomość zagadnień związanych z administracją pakietem oprogramowania „sQola Integra” firmy QNT
 • znajomość zagadnień związanych z administracją aplikacją „Płatnik”
 • znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
 • znajomość środowiska VMware ESXi oraz podstawowych zagadnień wirtualizacji serwerów
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących sieci komputerowych
 • znajomość aplikacji ESET Remote Administrator do zdalnego zarządzania oprogramowaniem antywirusowym
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej
 • sumienność, cierpliwość i komunikatywność
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i w zespole
 • wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujący wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie pracownika o niekaralności,
 • klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do dnia 26 sierpnia br. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy