Dziś jest środa,
20-11-2019

Oferty pracy


2019-06-04 | Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuję o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 29.03.2019
 • Data rozstrzygnięcia: 16.05.2019
 • Na stanowisko: Referent / Starszy Referent / Samodzielny Referent / Specjalista w Dziale Planowania, Analiz i Administracji
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Wynik naboru: nabór zakończony wyborem kandydata
 • Wynik naboru: Natalia Teklińska, Warszawa

2019-03-29 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent / Starszy Referent / Samodzielny Referent / Specjalista  w Dziale Planowania, Analiz i Administracji

umowa o pracę

Wymiar etatu: 1 i 0,5

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1.  Prowadzenie spraw kancelaryjnych, przyjmowanie, wpisywanie i wysyłanie korespondencji.
 2.  Współpraca z sekretariatem biura oraz zastępstwo podczas nieobecności.
 3.  Wystawianie faktur vat na podstawie umów najmu podległych placówek oświatowych.
 4.  Prowadzenie ewidencji faktur w Centralnym Rejestrze Umów m.st. Warszawy.
 5.  Skanowanie faktur i opisywanie podstawowych dokumentów księgowych.
 6.  Współpraca z  biurami urzędu m.st. Warszawy.
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych DBFO.
 8. Dokonywanie zakupów oraz zaopatrywanie biura w niezbędne materiały.
 9. Przeprowadzanie przetargów oraz udział w komisjach przetargowych.
 10. Zamawianie prenumerat.
 11. Prowadzenie usług pocztowych i kurierskich.
 12. Prowadzenie rejestru pieczątek.
 13. Zgłaszanie pracowników na szkolenia oraz organizowanie zebrań w sali konferencyjnej.
 14. Zamieszczanie ogłoszeń w prasie i na stronach internetowych.
 15. Organizowanie i zabezpieczenie transportu DBFO.
 16. Konserwacja i serwis sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz pomoc
  techniczna dla biura.
 17.   Współpraca z Działem Finansowo – Księgowym w zakresie naliczania opłat
     za media w mieszkaniach oraz lokalach użytkowych znajdujących się
     w obsługiwanych placówkach oświatowych.
 18. Prowadzenie i nadzór nad zakładową składnicą akt (porządkowanie, udostępnianie i wypożyczanie akt do celów służbowych do archiwum).
 19.  Zastępstwo osoby obsługującą kasę DBFO (prowadzenie operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami). 

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3 lata doświadczenia w administracji oraz w wystawianiu faktur
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • bardzo dobra obsługa komputera, pakietu Microsoft Office

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia
 • znajomość programu księgowego sQola FK firmy QNT
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
 • komunikatywność, terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej, dyspozycyjność
 • zdolności analityczne

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres, osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 29 kwietnia 2019 r. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
al. KEN 61
02-777 Warszawa

Tel: (0-22) 277 51 00

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy
 • w przypadku trwającego zatrudnienia -  zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

Niekompletne dokumenty aplikacyjne a także dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone a osoby, które je złożyły nie będą o tym informowane. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania telefonicznie lub na adres e-mail. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, wszystkie złożone dokumenty zostaną zniszczone.

Dokumenty do pobrania

 • Klauzula informacyjna
 • Oświadczenie PDO

 • Powrót

  ©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy