Dziś jest niedziela,
15-12-2019

Oferty pracy


2019-01-02 | Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuję o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 07.11.2018
 • Data rozstrzygnięcia: 31.12.2018
 • Na stanowisko: Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym
 • Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo (ok. 2,5 roku)
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Wynik naboru: nabór zakończony wyborem kandydata
 • Wynik naboru: Maciej Kawka, Warszawa

2018-12-19 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym

umowa o pracę

umowa na zastępstwo (ok. 2,5 roku)

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie i kontrola dokumentów otrzymanych z zewnątrz, oraz z wewnątrz biura,
 • rozliczanie i sporządzanie dowodu wypłaty zaliczek,
 • rozliczanie magazynu żywnościowego,
 • rozliczanie dochodów budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
 • rozliczanie kosztów placówek zgodnie z zawartymi porozumieniami,
 • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
 • import list płac w systemie księgowym,
 • terminowe sporządzanie przelewów oraz zestawień niezbędnych do ich akceptacji,
 • analiza sald kont, rozrachunków, realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planów finansowych oraz zestawień majątku z ewidencją księgową,
 • prowadzenie ewidencji (cząstkowych rejestrów jednostki) dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 lub (korekty deklaracji) za dany okres rozliczeniowy,
 • przekazywanie środków finansowych na zapłatę podatku VAT,
 • księgowanie umorzeń środków trwałych,
 • prowadzenie windykacji należności (noty odsetkowe, potwierdzenia sald),
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • zatwierdzanie dokumentów,
 • finansowa obsługa funduszu świadczeń socjalnych,
 • współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia  prawidłowej obsługi finansowo – księgowej;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia
 • doświadczenie w pracy w księgowości w sektorze finansów publicznych
 • znajomość programu księgowego sQola FK firmy QNT
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
 • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
 • zdolności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 26 kwietnia 2019 r. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne a także dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone a osoby, które je złożyły nie będą o tym informowane. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania telefonicznie lub na adres e-mail. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, wszystkie złożone dokumenty zostaną zniszczone.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

Tel: (0-22) 443 74 65

Dokumenty do pobrania

 • Klauzula informacyjna
 • Oświadczenie PDO

 • 2018-12-19 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy

  ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze:

  Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym

  umowa o pracę

  umowa na zastępstwo (ok. 2,5 roku)

   

  Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 2

  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • przyjmowanie i kontrola dokumentów otrzymanych z zewnątrz, oraz z wewnątrz biura,
  • rozliczanie i sporządzanie dowodu wypłaty zaliczek,
  • rozliczanie magazynu żywnościowego,
  • rozliczanie dochodów budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
  • rozliczanie kosztów placówek zgodnie z zawartymi porozumieniami,
  • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
  • import list płac w systemie księgowym,
  • terminowe sporządzanie przelewów oraz zestawień niezbędnych do ich akceptacji,
  • analiza sald kont, rozrachunków, realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planów finansowych oraz zestawień majątku z ewidencją księgową,
  • prowadzenie ewidencji (cząstkowych rejestrów jednostki) dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 lub (korekty deklaracji) za dany okres rozliczeniowy,
  • przekazywanie środków finansowych na zapłatę podatku VAT,
  • księgowanie umorzeń środków trwałych,
  • prowadzenie windykacji należności (noty odsetkowe, potwierdzenia sald),
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
  • zatwierdzanie dokumentów,
  • finansowa obsługa funduszu świadczeń socjalnych,
  • współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia  prawidłowej obsługi finansowo – księgowej;

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office

  Wymagania pożądane:

  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia
  • doświadczenie w pracy w księgowości w sektorze finansów publicznych
  • znajomość programu księgowego sQola FK firmy QNT
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
  • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
  • zdolności analityczne

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).”

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 26 kwietnia 2019 r. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

  Niekompletne dokumenty aplikacyjne a także dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone a osoby, które je złożyły nie będą o tym informowane. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania telefonicznie lub na adres e-mail. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, wszystkie złożone dokumenty zostaną zniszczone.

  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa

  Tel: (0-22) 443 74 65

  Dokumenty do pobrania

 • Klauzula informacyjna
 • Oświadczenie PDO

 • Powrót

  ©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy