Dziś jest poniedziałek,
21-10-2019

Oferty pracy


2018-08-28 | Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuje o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 25.07.2018
 • Data rozstrzygnięcia: 28.08.2018
 • Na stanowisko: Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 2
 • Wynik naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydat/kandydatki

2018-07-25 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

umowa o pracę

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
 • Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • Udzielanie wsparcia współpracownikom i jednostkom obsługiwanym przez Biuro w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych,
 • Udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych ,
 • Nadzór nad przeprowadzanymi audytami dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych,
 • Bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania procedur zgodnie z wymogami RODO, przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 • Podejmowanie działań w celu zapobiegania naruszeniom przepisów w zakresie RODO,
 • Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych,
 • Identyfikacja zagrożeń dotyczących naruszeń bezpieczeństwa,
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz budowie świadomości i wiedzy pracowników DBFO oraz jednostek obsługiwanych w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • Opiniowanie projektów umów i klauzul umownych oraz innych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,
 • Opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Współpraca z organem nadzorczym;

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 4-letni staż pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
 • znajomości specyfiki funkcjonowania placówek oświatowych;
 • bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, informatyka;
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych;
 • co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych;
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia  2011 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień w zakresie przepisów w obszarze Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawie telekomunikacyjnym;
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • posiadanie umiejętności analitycznych, pozwalających na wdrożenie i utrzymanie elementów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office;
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz asertywność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny, podpisany odręcznie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych ,
 • podpisane odręcznie oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie proszona o przedstawienie aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o sobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
 • podpisana odręcznie klauzula o treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) w terminie do 10 Sierpnia 2018 r. O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do siedziby DBFO a nie data stempla pocztowego. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne a także dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone a osoby, które je złożyły nie będą o tym informowane. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania telefonicznie lub na adres e-mail. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, wszystkie złożone dokumenty zostaną zniszczone.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

klauzula informacyjna kandydata

Oświadczenie PDO

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

Tel: (0-22) 443 74 65


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy