Dziś jest poniedziałek,
21-10-2019

Oferty pracy


2018-03-15 | Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuje o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 30.01.2018
 • Data rozstrzygnięcia: 01.03.2018
 • Na stanowisko: Zastępca głównego księgowego
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Wynik naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydat/kandydatki

2018-01-30 | Informacja o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy

ogłasza nabór

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym, zastępca głównego księgowego

umowa o pracę

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające na:

1.1 współudziale w zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b) sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań,

c) wykazanie w sprawozdaniu budżetowym i finansowym danych zgodnych z ewidencją księgową,

1.2 bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób umożliwiający:

a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji na temat realizacji wykonania budżetu,

b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

 1. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi polegające na:

2.1  zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,

2.2  przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,

2.3  zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,

 1. Zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty po dokonaniu wstępnej kontroli:

3.1  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

3.2 kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora DBFO dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

4.1 zakładowego planu kont,

4.2 obiegu dokumentów księgowych,

4.3 zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

 1. Nadzór nad ewidencjonowaniem kosztów, wydatków i przychodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz prawidłowym prowadzeniem ewidencji analitycznej i syntetycznej.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących podatków, składek ZUS, PFRON oraz terminowości ich rozliczania przez poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za ww. zakres obowiązków.
 3. Współudział w opracowywaniu rocznych planów finansowych w oparciu o wskaźniki budżetowe, arkusze organizacyjne, potrzeby zgłoszone w celu realizacji zadań przez placówki oświatowe i Wydział Oświaty i Wychowania.
 4. Bieżąca analiza wykonania budżetu i wnioskowania o dokonywanie przesunięć w trakcie realizacji budżetu w wyniku dokonywanych oszczędności i przeznaczeniu na nowe zadania.
 5. Akceptacja i wysyłanie zleceń bankowych
 6. Przyjmowanie i kontrola dokumentów otrzymanych z zewnątrz, oraz z referatu płac i planowania
 7. Rozliczanie i sporządzanie dowodu wypłaty zaliczek
 8. Rozliczanie magazynu żywnościowego
 9. Rozliczanie dochodów budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 10. Rozliczanie kosztów placówek zgodnie z zawartymi porozumieniami
 11. Dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego
 12. Import list płac
 13. Terminowe sporządzanie przelewów oraz zestawień niezbędnych do ich akceptacji
 14. Analiza sald kont, rozrachunków, realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planów finansowych, zestawień VAT oraz zestawień majątku z ewidencją księgową
 15. Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 16. Księgowanie umorzeń środków trwałych
 17. Prowadzenie windykacji należności (noty odsetkowe, potwierdzenia sald)
 18. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 19. Zatwierdzanie dokumentów
 20. Finansowa obsługa funduszu świadczeń socjalnych
 21. Współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi finansowo – księgowej
 22. Pełnienie funkcji zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Dziale Finansowo – Księgowym
 23. Przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie I lub II stopnia, kierunek: księgowość, rachunkowość, ekonomia
 • co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości, lub 3 letnia działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w księgowości w sektorze finansów publicznych
 • znajomość programu księgowego sQola FK firmy QNT
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
 • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
 • zdolności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
 • •zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 poz. 922)”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 16 lutego 2018 r. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy