Dziś jest poniedziałek,
21-10-2019

Oferty pracy


2018-01-31 | Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuje o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 14.12.2017
 • Data rozstrzygnięcia: 31.01.2018
 • Na stanowisko: Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym - Kasa
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Status: nabór zakończony wyborem kandydat
 • Wynik naboru: Paweł Pachołowski

2017-12-14 | Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor
w Dziale Finansowo-Księgowym - Kasa

umowa o pracę

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi na:
  • prowadzeniu wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych środków pieniężnych,
  • przestrzeganiu wysokości pogotowia kasowego ustalonego przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów,
  • rejestrowaniu w ujęciu chronologicznym w sporządzanych raportach kasowych przychodów (KP) i rozchodów (KW) gotówki,
  • sporządzaniu raportów kasowych na bieżąco i zawsze na ostatni dzień roboczy miesiąca,
  • sprawdzaniu stanu gotówki w kasie z saldami raportów kasowych,
  • sprawdzaniu pod względem formalno-rachunkowym dowodów stanowiących podstawę wydatkowania z kasy środków pieniężnych, oraz ich kompletności i rzetelności,
  • podejmowaniu gotówki z banku i dokonywaniu wypłat:
   • zaliczek dla placówek oświatowych i Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów,
   • poborów dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
   • zapomóg zdrowotnych,
   • świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • pożyczek z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
  • przyjmowaniu wpłat gotówkowych:
   • zwrotów nienależnych wypłat pracowniczych,
   • dochodów budżetowych,
   • dochodów wydzielonego rachunku dochodów,
   • spłat udzielonych pożyczek z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • innych wpłat wynikających z działalności placówek oświatowych i Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów.
 • zabezpieczenie w kasie gotówki oraz dokumentów kasowych przed zniszczeniem i kradzieżą.
 • żądanie potwierdzenia odbioru gotówki, tj. złożenia podpisu przez osobę otrzymującą gotówkę na dowodzie kasowym stanowiącym podstawę wypłaty
 • żądanie okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy gotówki, w przypadku gdy wypłata dokonywana jest osobie nieznanej, a następnie wpisanie na dowodzie kasowym imienia i nazwiska osoby pobierającej gotówkę, numeru i rodzaju dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz datę jego wydania.
 • żądanie pisemnego upoważnienia do pobrania gotówki, przy wypłatach osobom trzecim, które następnie należy dołączyć do dowodu kasowego.
 • współpraca z bankiem i obsługiwanymi placówkami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi kasowej.
 • Sporządzanie specyfikacji podejmowanej i odprowadzanej gotówki w systemie bankowym.
 • prowadzenie rejestru czeków gotówkowych.
 • zamawianie konwoju do przewozu gotówki.
 • przyjmowanie i kontrola dokumentów otrzymanych z zewnątrz, oraz z wewnątrz biura,
 • rozliczanie i sporządzanie dowodu wypłaty zaliczek,
 • rozliczanie magazynu żywnościowego,
 • rozliczanie dochodów budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
 • rozliczanie kosztów placówek zgodnie z zawartymi porozumieniami,
 • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
 • import list płac w systemie księgowym,
 • terminowe sporządzanie przelewów oraz zestawień niezbędnych do ich akceptacji,
 • analiza sald kont, rozrachunków, realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planów finansowych oraz zestawień majątku z ewidencją księgową,
 • prowadzenie ewidencji (cząstkowych rejestrów jednostki) dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 lub (korekty deklaracji) za dany okres rozliczeniowy,
 • przekazywanie środków finansowych na zapłatę podatku VAT,
 • księgowanie umorzeń środków trwałych,
 • prowadzenie windykacji należności (noty odsetkowe, potwierdzenia sald),
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • zatwierdzanie dokumentów,
 • finansowa obsługa funduszu świadczeń socjalnych,

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia
 • doświadczanie pracy w księgowości/kasa w sektorze finansów publicznych
 • biegła obsługa komputera
 • znajomość programu księgowego sQola FK / Kasa firmy QNT
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów
  i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
 • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
 • zdolności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 poz. 922)”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 29 grudnia 2017 r. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

Tel: (0-22) 443 74 65


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy