Dziś jest piątek,
23-08-2019

Oferty pracy


2017-12-07 | Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuje o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 15.11.2017
 • Data rozstrzygnięcia: 7.12.2017
 • Na stanowisko: Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor w Dziale Płac
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Status: nabór zakończony wyborem kandydat/kandydatki
 • Wynik naboru:
  • Mariola Leśniewska, Góra Kalwaria
 • Data publikacji wyniku: 7.12.2017

 • 2017-11-15 | Informacja o naborze na wolne stanowisko

  Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

  ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze:

  Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor ds. płac

  w Dziale Płac

  umowa o pracę

   

  Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

   

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów i zasiłków na zagospodarowanie itp.;
  • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  • Sporządzanie list wypłat do zatwierdzenia;
  • Dokonywanie potrąceń na listach wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
  • Sporządzanie zestawień wypłat dla poszczególnych placówek;
  • Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych, rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
  • Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, Rocznej Informacji dla osób ubezpieczonych;
  • Sporządzanie przelewów ZUS dla obsługiwanych placówek (na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy) po uzgodnieniu z Działem Finansowo-Księgowym;
  • Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników placówek oświatowych,
  • Naliczanie podstawy wynagrodzeń do przeliczania emerytury i renty;
  • Współdziałanie z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie elektronicznego eksportu danych o dokonanych wypłatach do programu finansowo-księgowego;
  • Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
  • Prowadzenie obsługi funduszu socjalnego placówek oświatowych w zakresie pracowników, emerytów i rencistów i naliczanie świadczenia urlopowego dla nauczycieli zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
  • Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura;
  • Uzgadnianie z Działem Finansowo-Księgowym kont rozrachunkowych w zakresie realizacji wypłat wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych dla pracowników oraz naliczonych pochodnych od tych wypłat;

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office

  Wymagania pożądane:

  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia
  • co najmniej 2 lata pracy w płacach w sektorze finansów publicznych
  • biegła obsługa komputera
  • znajomość programu płacowego sQola Płace firmy QNT oraz programu Płatnik
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
  • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
  • zdolności analityczne

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
  • •zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 poz. 922)”

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 28 listopada br. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa

  Tel: (0-22) 443 74 65

   


  Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy