Dziś jest środa,
20-11-2019

Oferty pracy


2017-09-18 | Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

Informuje o wyniku naboru

 • Data ukazania się ogłoszenia: 21.08.2017
 • Data rozstrzygnięcia: 18.09.2017
 • Na stanowisko: Starszy referent/Specjalista, Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Status: nabór zakończony wyborem kandydat/kandydatki
 • Wynik naboru: Marta Ostasz, Warszawa
 • Data publikacji wyniku: 18.09.2017

2017-08-21 | Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent/Specjalista, Dział Administracyjno-Gospodarczy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • obsługa urządzeń biurowych: faks, kserokopiarka, bindownica itp.,
 • opisywanie podstawowych dokumentów księgowych,
 • wprowadzanie danych finansowych do wewnątrzzakładowych programów komputerowych,
 • przeprowadzanie prostych analiz ekonomicznych,
 • uporządkowanie zakładowej składnicy akt,
 • udostępnianie dokumentacji archiwalnej dla komórek zakładowych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do zakładowej składnicy akt,
 • przejmowanie od poszczególnych komórek zakładowych dokumentacji spraw zakończonych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
 • zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • dokonywanie zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności biura,
 • utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorstwami sprzedającymi media i usługi,
 • opłata abonamentu radiowego,
 • zamawianie prenumeraty czasopism
 • pilnowanie bezawaryjnego działania urządzeń będących na wyposażeniu biura, a w razie awarii wezwania serwisu lub zawiezienie sprzętu do naprawy
 • aktualizacja stawek czynszu i świadczeń w mieszkaniach służbowych,
 • Informowanie Referatu Księgowości o wysokości należnych wpłat od lokatorów z tytułu czynszu i świadczeń,
 • w razie potrzeby przygotowywanie nietypowych druków, arkuszy organizacyjnych szkoły itp.
 • tworzenie, aktualizowanie i nadzorowanie bazy danych zawierającej elementy składowe Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek oświatowych Dzielnicy Ursynów,
 • przygotowanie materiałów służących do ustalenia podstawy naliczenia elementów składowych przedsięwzięć w prognozie,
 • analizowanie umów pod kątem skutków finansowych przez nie wywołanych, w tym płatności wykraczających poza rok budżetowy, w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki,
 • współpraca z innymi działami w zakresie umów jednostek z kontrahentami, które wchodzą do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, nie umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wprowadzanie umów nowo zawartych przez jednostki,
 • tworzenie wniosku zbiorczego wraz z uzasadnieniem zmian w Wieloletniej Prognozie Budżetowej,
 • współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie przygotowywania i obsługi przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość Excela, Worda,
 • stan zdrowia pozwalający na prace na danym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • komunikatywność i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujący wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie pracownika o niekaralności,
 • klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do dnia 3 września br. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy