Dziś jest poniedziałek,
21-10-2019

Oferty pracy


2017-06-05 | Informacja o wyniku naboru

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty informuje o wyniku naboru.

 • Data ukazania się ogłoszenia: 19.05.2017
 • Data rozstrzygnięcia: 2.06.2017
 • Na stanowisko: Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor ds. płac w dziale płac
 • Status: nabór zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki
 • Data publikacji wyniku: 5.06.2017

2017-05-19 | Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent / Starszy Referent / Specjalista / Inspektor ds. płac

w Dziale Płac

umowa o pracę na zastępstwo

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów i zasiłków na zagospodarowanie itp.;
 • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
 • Sporządzanie list wypłat do zatwierdzenia;
 • Dokonywanie potrąceń na listach wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
 • Sporządzanie zestawień wypłat dla poszczególnych placówek;
 • Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych, rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
 • Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, Rocznej Informacji dla osób ubezpieczonych;
 • Sporządzanie przelewów ZUS dla obsługiwanych placówek (na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy) po uzgodnieniu z Działem Finansowo-Księgowym;
 • Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników placówek oświatowych,
 • Naliczanie podstawy wynagrodzeń do przeliczania emerytury i renty;
 • Współdziałanie z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie elektronicznego eksportu danych o dokonanych wypłatach do programu finansowo-księgowego;
 • Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
 • Prowadzenie obsługi funduszu socjalnego placówek oświatowych w zakresie pracowników, emerytów i rencistów i naliczanie świadczenia urlopowego dla nauczycieli zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura;
 • Uzgadnianie z Działem Finansowo-Księgowym kont rozrachunkowych w zakresie realizacji wypłat wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych dla pracowników oraz naliczonych pochodnych od tych wypłat;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póź. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, pakietu Microsoft Office
 • co najmniej 2 lata pracy w płacach w sektorze finansów publicznych
 • znajomośc programu Płatnik

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia
 • znajomość programu płacowego sQola Płace firmy QNT
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych (rachunkowość, podatki od towarów i usług, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej)
 • komunikatywność i terminowość, sumienność, organizacja pracy własnej
 • zdolności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z poź. zm.),
 • •zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 poz. 922)”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres lub osobiście (piętro V, pokój 502, w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku) do 2 czerwca br. Aby złożyć dokumenty osobiście, należy pobrać przepustkę gościa w recepcji na parterze budynku.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

Tel: (0-22) 443 74 65

 


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy