Oferty pracy


2023-09-21 | Informacja o wyniku naboru | 2-RP-2023

 • Data ukazania się ogłoszenia: 07.09.2023 r.
 • Data rozstrzygnięcia: 20.09.2023 r.
 • Na stanowisko: Radca prawny
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Wynik naboru: Damian Kubicki, miejsce zamieszkania Warszawa

2023-09-07 | Informacja o naborze na wolne stanowisko | 2-RP-2023

                                    O G Ł O S Z E N I E                                        

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Radca prawny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych wyznaczonych placówek oświatowych;
 2. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień wyznaczonych placówek oświatowych;
 3. Sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie bieżących konsultacji i porad w zakresie działalności statutowej wyznaczonych placówek oświatowych;
 4. Opracowywanie wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów, procedur, instrukcji wyznaczonych placówek oświatowych zgodnie z poleceniem Dyrektora Dzielnicowego Biura;
 5. Monitorowanie zmian przepisów prawa mających znaczenie dla funkcjonowania obsługiwanych placówek oświatowych.

 

Wymagania kwalifikacyjne

Niezbędne:

 1. Wykształcenie – wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych;
 2. Doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z obsługą prawną w instytucjach sektora finansów publicznych;
 3. Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
 4. Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Znajomość aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl).
 1. Umiejętności praktyczne:
 • Znajomość zasad funkcjonowania placówek oświatowych, problematyki umów cywilno-prawnych, prawa pracy oraz prawa finansów publicznych;
 • Znajomość zasad sporządzania umów cywilno-prawnych oraz umów najmu lub dzierżawy;
 • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

Dodatkowe:

 1. Umiejętności szczególne:
 • Znajomość systemu oświaty m.st. Warszawy;
 • Znajomość systemu informacji prawnej LEX.
 1. Kompetencje:
 • Identyfikacja z Pracodawcą;
 • Komunikatywność i współpraca;
 • Orientacja na klienta;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
 • Sumienność;
 • Terminowość i zarządzanie czasem.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie w 0,50 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą.
  W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
 2. Pracodawca dopuszcza możliwość świadczenia pracy w ramach zadaniowego czasu pracy.
 3. Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 3 560 zł do 5 770 zł.
 4. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
 5. Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
 6. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

Wymagane dokumenty

 1. Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 4. Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.

Termin i miejsce składania dokumentów

Forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie www.dbfo.ursynow.pl w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej
61 w Warszawie pok. 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

 

Termin:

Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

18 września 2023 roku

O złożeniu dokumentów aplikacyjnych w terminie decyduje data i godzina przesłania formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji. Dokumenty nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze kandydatów - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa, tel. 22/2775100, email: dbfoursynow@edu.um.warszawa.pl;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez email: oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl lub adres pocztowy Administratora z dopiskiem „IOD”.;
 • Głównym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy oraz podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.
 • Dane osobowe kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze są przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art.  221 §1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (obowiązek prawny Administratora); 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 §1 pkt 4-6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podjęcie działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy);

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); podanie przez kandydata innych danych osobowych, niż wymagają tego przepisy prawa, potraktowane będzie jako świadoma i dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, którą można odwołać w dowolnym czasie;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dochodzenie lub ewentualna obrona przed roszczeniami);

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organ prowadzący Administratora;

- organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;

- uprawnione podmioty obsługi informatycznej, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę;

- dodatkowo dane osoby wyłonionej w procesie rekrutacji do zatrudnienia obejmujące imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.dbfo.ursynow.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 • Po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji (opublikowania wyników) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym zostaną trwale i komisyjnie zniszczone.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Termin składania ofert upłynął 2023-09-18

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy