Oferty pracy


2023-10-16 | Informacja o wyniku naboru | 5-VAT-2023

 • Data ukazania się ogłoszenia: 06.09.2023 r.
 • Data rozstrzygnięcia: 16.10.2023 r.
 • Na stanowisko: Referent/ Starszy referent ds. fakfurowania  
                           umów oraz windykacji należności
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Liczba stanowisk pracy: 2
 • Wynik naboru: Patryk Zieliński, miejsce zamieszkania Warszawa
                          Krystian Dąbrowski, miejsce zamieszkania Warszawa

 


2023-09-07 | Informacja o naborze na wolne stanowisko | 5-VAT-2023

                                     O G Ł O S Z E N I E                                        

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent / Starszy referent d. fakturowania umów

oraz windykacji należności

                                                  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Wystawianie faktur sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej na podstawie zawartych umów i innych dokumentów źródłowych.
 2. Prowadzenie ewidencji faktur zakupu w zakresie podatku naliczonego oraz kontrola prawidłowości tych rozliczeń.
 3. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży placówek oświatowych na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i kontrola JPK_V7M.
 4. Weryfikacja sald kont rozrachunkowych pod kątem podatku od towarów i usług oraz windykacji należności.
 5. Prowadzenie we współpracy z Radcami prawnymi działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających placówkom oświatowym.
 6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy w komórce organizacyjnej.

Wymagania kwalifikacyjne

Niezbędne:

 1. Wykształcenie – średnie lub wyższe;
 2. Doświadczenie zawodowe – przy wykształceniu średnim 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany.
 3. Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
 4. Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Znajomość aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura www.dbfo.ursynow.pl).
 1. Umiejętności praktyczne:
 • Znajomość zasad sporządzania faktur i windykacji należności publiczno-prawnych;
 • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

Dodatkowe:

1.  Preferowane wykształcenie - średnie lub wyższe o kierunku lub specjalizacji: administracja, prawo, finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie;

2.   Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – doświadczenie zawodowe w wystawianiu faktur lub windykacji należności;

3.   Umiejętności szczególne: Znajomość programu finansowo – księgowego QNT;

4. Kompetencje:

 • Identyfikacja z Pracodawcą;
 • Komunikatywność i współpraca;
 • Orientacja na klienta;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
 • Sumienność;
 • Terminowość i zarządzanie czasem.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
 2. Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: 4 230 zł do 6 550 zł.
 3. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
 4. Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
 5. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

Wymagane dokumenty

 1. Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 4. Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.

Termin i miejsce składania dokumentów

Forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie www.dbfo.ursynow.pl w zakładce „Oferty pracy”

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej
61 w Warszawie pok. 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

Termin:

Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

29 września 2023 roku

O złożeniu dokumentów aplikacyjnych w terminie decyduje data i godzina przesłania formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji. Dokumenty nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze kandydatów - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa, tel. 22/2775100, email: dbfoursynow@edu.um.warszawa.pl;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez email: oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl lub adres pocztowy Administratora z dopiskiem „IOD”.;
 • Głównym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy oraz podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.
 • Dane osobowe kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze są przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art.  221 §1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (obowiązek prawny Administratora); 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 §1 pkt 4-6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podjęcie działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy);

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); podanie przez kandydata innych danych osobowych, niż wymagają tego przepisy prawa, potraktowane będzie jako świadoma i dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, którą można odwołać w dowolnym czasie;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dochodzenie lub ewentualna obrona przed roszczeniami);

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organ prowadzący Administratora;

- organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;

- uprawnione podmioty obsługi informatycznej, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę;

- dodatkowo dane osoby wyłonionej w procesie rekrutacji do zatrudnienia obejmujące imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.dbfo.ursynow.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 • Po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji (opublikowania wyników) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym zostaną trwale i komisyjnie zniszczone.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Termin składania ofert upłynął 2023-09-29

Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy