Dziś jest środa,
30-11-2022

Statut PKZP


STATUT

 

Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Warszawa – Ursynów

 

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55 poz. 234/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy /Dz.U. nr 100 poz. 502/ w dniu 03.02.1995 r. Na walnym zebraniu członków została utworzona Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Warszawa – Ursynów zwana dalej „PKZP”. Na walnym zebraniu w dniu r. zatwierdzono zmiany w statucie PKZP.

§ 2

 

Terenem działania PKZP są placówki oświatowe Dzielnicy Warszawa - Ursynów.

 

§ 3

 

Siedzibą PKZP jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Warszawa – Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej  61.

 

§ 4

 

Nadzór społeczny nad PKZP sprawują Związki Zawodowe.

 

Cele PKZP.

 

§ 5

 

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek zwrotnych, długo- i krótkoterminowych, w miarę posiadanych środków finansowych.

 

Członkowie; ich prawa i obowiązki.

 

§ 6

 

 1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji.
 2. Członkiem może być:

- pracownik placówki oświatowej Dzielnicy Warszawa – Ursynów zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

 1. Obowiązki i prawa członka określa szczegółowo regulamin PKZP.

 

Organy PKZP i ich kompetencje.

 

§ 7

 

 1. Organami PKZP są:
 • walne zebranie członków
 • zarząd
 • komisja rewizyjna
 1. Członkowie organów PKZP wykonują swoje zadania społecznie.
 2. Jeżeli PKZP liczy więcej niż 150 członków, zamiast walnego zebrania członków Zarząd może zwołać walne zebranie delegatów.
 3. Uchwały organów PKZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów).
 4. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
 • wprowadzanie zmian w statucie i regulaminie,
 • wybór i odwoływanie członków zarządu i komisji rewizyjnej,
 • ustalanie wysokości miesięcznych wkładów członkowskich,
 • zatwierdzanie sprawozdań i bilansu rocznego,
 • przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej,
 • w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia,
 • podejmowanie uchwał o likwidacji PKZP,
 • w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji PKZP rozdysponowanie Funduszu Rezerwowego.
 1. Do kompetencji zarządu należy:

-     przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z listy,

 • przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty,
 • podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia  spłaty pożyczek,
 • sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji,
 • zwoływanie walnych zebrań członków,
 • składanie na walnym zebraniu członków sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia,
 • rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej,
 • reprezentowanie interesów PKZP wobec kierownika zakładu pracy,
 • współdziałanie z pracownikami Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty wyznaczonymi do prowadzenia rachunkowości PKZP.
 1. W skład zarządu wchodzi minimum 3 członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Zarząd reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz.
 4. W skład komisji rewizyjnej wchodzi minimum 3 członków.
 5. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 6. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniu zarządu z głosem doradczym.
 7. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową  zarządu.
 8. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
 • ochrona mienia PKZP,
 • kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu,
 • czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wpłat i wypłat,
 • czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.
 1. Komisja Rewizyjna składa na walnym zebraniu członków PKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.
 2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP przynajmniej raz na kwartał, sporządzając protokół.
 3. W razie stwierdzenia, że działalność zarządu PKZP jest sprzeczna ze statutem lub regulaminem, komisja rewizyjna żąda zwołania walnego zebrania członków i występuje z wnioskiem o odwołanie zarządu.
 4. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.
 5. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa nie dłużej niż pięć lat.

 

Środki finansowe i obsługa.

 

§ 8

 

 1. Środki finansowe PKZP stanowi fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy i fundusz rezerwowy.
 2. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek.
 3. Wkłady członkowskie wynoszą min. 15 zł i potrącane są każdego miesiąca na liście płac z wynagrodzenia za pracę lub zasiłku chorobowego.
 4. Fundusz rezerwowy powstaje z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich, oraz odsetek bankowych i jest przeznaczony na pokrycie strat i nieściągalnych zadłużeń.
 5. Środki pieniężne PKZP są przechowywane na rachunku bankowym.
 6. Zarząd PKZP upoważni Dyrektora i Głównego Księgowego Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Warszawa – Ursynów al. KEN 61 do dysponowania rachunkiem bankowym PKZP.
 7. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty świadczy obsługę w zakresie;

- prowadzenia rachunkowości PKZP zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości,

-dokonywanie wypłat przyznanych pożyczek w formie przelewu na konto lub wypłaty w kasie DBFO,

-dostarczania druków,

-transportu pieniędzy z banku i ich przechowywania,

-dokonywania potrąceń, z odzwierciedleniem na listach wypłat, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,

-informowania na koniec roku kalendarzowego członków PKZP o stanie ich wkładów i zadłużeń,

-przyjmowania deklaracji przystąpienia do PKZP i skreślania ich z listy członków,

-prowadzenia imiennych kartotek wkładów i zadłużeń członków PKZP,

-sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 9

 

 1. Zasady:
 • przyjmowania członków PKZP,
 • skreślania z listy członków PKZP,
 • udzielania pożyczek,
 • zwrotu wkładów członkowskich osobom skreślonym z listy członków PKZP,
 • egzekwowania nieterminowych spłat pożyczek,
 • egzekwowania zadłużeń od osób skreślonych z listy członków PKZP,

określa szczegółowo regulamin PKZP.

 1. PKZP używa pieczęci: Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, 02-777 Warszawa al. KEN 61.
 2. Dokumentacja PKZP przechowywana jest w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy,  Warszawa al. KEN 61.
 3. W sprawach spornych, nie objętych postanowieniami statutu lub dotyczących jego interpretacji, decyzje podejmuje walne zebranie członków.

5. Statut wchodzi w życie z dniem 12.06.2018 r.

6. Ważność traci Statut z dnia 15.06.2010 r.

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy